Wyprawka szkolna

Szanowni Rodzice Uczniów klasy 1 w roku szkolnym 2022/2023 poiniżej zamieszczamy informacje nt. WYPRAWKI SZKOLNEJ. 

 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

 • zeszyt 16 kartkowy w trzy linie z kolorową liniaturą
 • zeszyt 16 kartkowy w kratkę
 • blok techniczny biały
 • blok techniczny kolorowy
 • papier kolorowy do wycinania A 4
 • teczka tekturowa z gumką
 • pastele olejne lub kredki świecowe Bambino
 • farby plakatowe
 • pędzle do malowania ( różnej grubości)
 • plastelina
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 • klej w sztyfcie
 • piórnik z wyposażeniem ( kredki ołówkowe, 3 ołówki miękkie, gumka, temperówka

 z pojemnikiem, linijka)

 • strój do gimnastyki ( biała koszulka, spodenki granatowe lub czarne, białe skarpety i bezpieczne obuwie w worku z materiału)
 • zmienne obuwie ( wygodne, stabilne buty o gumowej podeszwie )
 • strój na basen ( strój, czepek silikonowy, okulary do pływania, klapki, ręcznik lub 2, jeśli dziecko ma długie włosy, suszarka do włosów)

 

PROSIMY, ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY I PRZYBORY ZOSTAŁY PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA W WIDOCZNYM MIEJSCU.

 

INFORMUJEMY , ŻE SZKOŁA WYPOSAŻA UCZNIA W PODRĘCZNIKI SZKOLNE. 

JEDYNYM PODRĘCZNIKIEM , KTÓRY BEDZIE MUSIAŁ BYĆ ZAKUPIONY PRZEZ RODZICA TO PODRĘCZNIK DO RELIGI.

INFORMACJĘ O PODRĘCZNIKU PODAMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. 

Rekrutacja 2022/2023

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym została wywieszona w gablocie szkolnej na przeciwko sekretariatu.


Kandydat - to dziecko spoza obwodu.

Dzieci obwodowe mają status przyjęty/przyjęta. 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska


Bezpieczne wakacje 2022

Rekturacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym została wywieszona w gablocie szkolnej na przeciwko sekretariatu.

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2022-06-10 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Dyrektor szkoły Magdalena Dołęgowska

Strefa Zmiany

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej

Newsy

Dyrektor szkoły informuje, że do szkoły w wyniku I etapu rekrutacji zostali przyjęci wszyscy zgłoszeni z obwodu uczniowie ( 37 dzieci ).

Lista została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku szkolnym na przeciwko sekretariatu.

 

Pozdrawiam serdecznie 

Magdalena Dołęgowska 

Rekrutacja 2022/2023

 

INFORMUJEMY , ŻE OD DNIA 

 

 

21 MARCA DO 8 KWIETNIA   2022 r. TRWA REKRUTACJA

 

 

UCZNIÓW KLAS I

 

DO SZKÓŁ OBWODOWYCH. 

 


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LINKA DO REKRUTACJI:

 


http://katowice.podstawowe.vnabor.pl


Dzień otwarty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


NASZYCH PRZYSZŁYCH UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI


NA DZIEŃ OTWARTY , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 MARCA 2022r. 


O GODZINIE 17 00 W AULI SZKOŁY. 


PO SPOTKANIU W AULI ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ PO SZKOLE. 


ZAPRASZAMY !!!!


Dyrektor szkoły, Nauczyciele oraz Uczniowie 

Rekrutacja 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych w szkołach podstawowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

 

Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 21 marca do 8 kwietnia 2022 r. od 9 maja do 20 maja 2022 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 ...................... od 9 maja do20 maja 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

od 21 marca do 13 kwietnia 2022 r.  ...........................

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

 ........................ od 09 maja do 26 maja 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

 

21 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 31 maja 2022 r. do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego  oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 

 

 ......................... od 31 maja do 10 czerwca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego ) ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego )

 

 

25 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 27 czerwca 2022 r. do godz. 15:00

 

Podstawa prawna : ZARZĄDZENIE NR 2211/2022 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Link : https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/12933/2211-2022a.pdf

Bezpieczne ferie 2022

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie nr 18/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 1 luty 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 4 a w ze względu na sytuację epidemiologiczną.

 

Na podstawie:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - dalej r.b.h.p.,

- §1, § 2 ust.4 w zw.z §2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28.05.2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie 4 a w okresie od dnia 2 lutego 2022 r. do dnia 4 lutego 2022 r., ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w klasie 4 a są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2021 poz. 2047 z późn. zm)

 

 

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej SP 40 w Katowicach. 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 .02.2022r.

 

Magdalena Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.03
818,508 unikalne wizyty