Życzenia

Choinka bożonarodzeniowa jasnozielona Den LED barwa ciepło biała 1,8 m | Lampyiswiatlo

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci

 

spokój i radość.


Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje

 

 

własnym pięknem,


a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.


Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia.

 

Dyrektor szkoły

z Radą Pedagogiczną

Zarządzenie dyrektora

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 8 /2020/2021

z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 Poz. 1870)

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

§ 2

1. Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII.

2. Klasa IV  będzie nauczana na odległość

§ 3

1. Uczniowie  klas I – III kontynuują naukę w formie stacjonarnej.

2. Dla Uczniów  klas I – III dostępna jest w szkole biblioteka oraz świetlica szkolna działająca       w stałych godzinach.

§ 4

1. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym planem zajęć na terenie szkoły lub w domu. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć przez  nauczyciela w domu , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nauczyciela ( wzór wniosku w sekretariacie szkoły załącznik do zarządzenia)  ).

 2. Zdalnie realizowane są również zajęcia dodatkowe.

3. Podstawową formą zajęć jest lekcja video/online  realizowana poprzez aplikację  TEAMS .

4. Lekcje zdalne, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, mogą trwać od 30 do 60 minut.

5. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach będzie dołączenie do lekcji poprzez aplikację Teams.

6. Jeżeli uczeń nie może, z obiektywnych przyczyn, korzystać z lekcji w czasie rzeczywistym potwierdza, poprzez aplikację TEAMS , zapoznanie się z materiałami do lekcji.

 7. Szkoła w miarę swoich możliwości może udostępnić rodzicom ucznia sprzęt do nauczania na odległość. Potrzeby w tym zakresie rodzice zgłaszają dyrektorowi szkoły.

 

§ 5

1.Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce, sprawdzają ich wiedzę i umiejętności stosując przyjęte zasady oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

2.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

3. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

4.O ocenach uczniowie i ich rodzice/opiekunowie są informowani poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.

5. Nauczyciele i wychowawcy komunikują się też na bieżąco z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny.

6.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

7. Nauczyciel wspomagający ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów  i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość, w szczególności: ściśle współpracować z nauczycielem danego przedmiotu zwłaszcza w zakresie dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia, wspomaga zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udziela wskazówek i wspiera w pokonywaniu trudności, na bieżąco monitoruje trudności, z jakimi boryka się uczeń, kontroluje postępy w nauce, jeśli zaistnieje potrzeba, sugeruje innym nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

8. Pedagog  ustala formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami i informuje  o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustala godziny dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, organizuje konsultacje online, świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie kształcenia na odległość. Na bieżąco uzupełnia zapisy w dzienniku elektronicznym .

9. Nauczyciel rewalidacji organizuje zajęcia  online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS wg. przyjętego rozkładu zajęć .

 

§ 6

 

Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będzie miało następujący charakter:

1)     Nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania problemów , z którymi mogą się spotkać podczas kształcenia na odległość , celem rozwiązania trudności

2)     Nauczyciele zobowiązani są do stałego kontaktu z rodzicami wykorzystując przede wszystkim dziennik elektroniczny  lub inną przyjętą przez siebie formę kontaktu

3)     Nauczyciele we współpracy z dyrektorem rozwiązują powstałe ewentualne rozbieżności i konflikty

4)     Nauczyciele oraz dyrektor budują wśród rodziców i uczniów poczucie wsparcia ze strony szkoły

 

§ 7

 

Ustala się następujący sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1). Tematy zajęć wpisujemy zgodnie z przyjętym  planem zajęć

2). Nauczyciel wspomagający , pedagog i nauczyciel rewalidacji na bieżąco uzupełniają zapisy w dzienniku elektronicznym  w ustalony dotychczas sposób.

 

§8

 

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami/uczniami  odbywają się w miarę potrzeb, a preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny .

 

§9

 

Nauczyciele mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§10

 

Podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być stosowane również wszystkie dostępne platformy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. Informuje się rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

zarządzenie dyrektora

Bezpieczeństwo

Zarządzenie nr 7/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

z dnia 22 października  2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od 22.10.2020r do dnia 25.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów klasy 4.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klasy 4 Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Magdalena Dołegowska 

Dzień Nauczyciela

..."Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się"...

 

W dniu tego wspaniałego święta, za trudną pracę z nami i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce.

 

Samorząd Uczniowski SP 40 LaughingSealedLaughing

Pasowanie pierwszoklasistów

Bezpieczeństwo
Szanowni Państwo!

W dniu jutrzejszym w szkole ma miejsce wydarzenie bardzo ważne w życiu całej społeczności - Pasowanie Pierwszoklasistów . Niestety z powodu wejścia całej Polski w strefę żółtą , niemożliwa jest impreza na całą szkołę. Zatem na auli podczas uroczystości będą Uczniowie klas 1 oraz przedstawiciele klas 2,3,4 . Rodzice Uczniów klas 1 ( w ilości 1 Rodzic) zajmą miejsce w górnej części auli. Proszę o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja etc.Bardzo mi przykro, że tak ważne wydarzenie musi być w taki sposób ograniczone, jednakże jako dyrektor szkoły jestem odpowiedzialna za bezpieczeństwo w placówce.

Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Magdalena Dołęgowska 

STREFA ŻÓŁTA

Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju od 10 października 2020r. w szkole od dnia 12.10.2020r. obowiązują dodatkowe warunki bezpieczeństwa , zawarte w Procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzonych zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2020r.Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo proszę o dostosowanie się do poniższych zasad.Przypominam zatem procedury obowiązujące oraz wprowadzam  dodatkowe.

Z poważaniem Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

 

Procedury obowiązujące od 1.09.2020r. do nadal: 

1.  Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem. Wszyscy zachowują dystans, wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

2. Obowiązkiem Rodzica jest obserwacja swojego dziecka , czy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych. Uczeń przebywający w szkole musi być zdrowy. W przypadku choroby alergicznej ucznia ( lub innej nie infekcyjnej ) wymagane będzie zaświadczenie lekarza potwierdzające taki stan chorobowy.

3. Na teren placówki nie może wejść osoba w przypadku ,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz posiadająca jakiekolwiek objawy chorobowe.

4.Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Przy wejściu do szkoły WSZYSCY OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce.

6. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, wymaga się stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.

8. Zezwala się na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

9. osobom z zewnątrz zezwala się na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

10. Informuje się pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

11. W miarę możliwości organizacyjnych:- zapewnia się  możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,- ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły , przerwy międzylekcyjne w klasach 1 – 3 na korytarzach szkolnych z zachowaniem zasady każda klasa osobno- jeśli na korytarzu szkolnym gromadzi się duża grupa uczniów i niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego , bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos- Nauczyciele klas 1-3 powinien wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.- należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, dopuszcza się przechodzenie klas do innych klasopracowni pod opieką nauczyciela- ogranicza się kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,- nauczyciele w przypadku bliskiego kontaktu z uczniem zasłania usta i nos, nie wymaga się tego jeśli odległość pomiędzy nimi wynosi 1,5m lub powyżej- dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (w miarę możliwości )

12. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,- ochrona podczas kichania i kaszlu,- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dyrektor nadzoruje i kontroluje dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia.

14. Wskazane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych.

15. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

16.  W przypadku zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami. Przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

18. Posiłki przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

19. W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

20. Rodzic zobowiązany jest do kontroli temperatury dziecka przed jego wyjściem do szkoły.

21. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do kontroli temperatury ciała we własnym zakresie .

22. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała ucznia / pracownika w razie niepokojących objawów. - Przy wyniku pracownika co najmniej 38°C odsuwa się  go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;- Przy wyniku 38°C ucznia  należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

23. Istnieje możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością . Rodzice takiego ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz , że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

24. Pracownik , który zaobserwował u siebie  niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie zgłosić to dyrektorowi, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.W przypadku takich objawów u ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik pedagogiczny.

25. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu ( pomieszczenie znajduje się na przewiązce opisane jako : „ Izolatka” ).

26. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w razie niepokojących objawów.

27. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

28. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia , albo pracownika szkoły- należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia- ustala się  z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)-  dokładnie sprząta się i dezynfekuje obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie 
 
Dodatkowe warunki bezpieczeństwa od 12.10.2020r.
- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich oraz Rodziców 

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych

- zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły,- zakrywanie ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej ( korytarze , szatnia )  ; pracownicy pedagogiczni zobowiązani są zakrywać nos i usta w sytuacjach bliskiego kontaktu z drugą osobą /uczniem ; pracownicy niepedagogiczni zobowiązaniu są zakrywać nos i usta także w pomieszczeniach socjalnych 

- można wprowadzić zasady pierwszeństwa korzystania ze świetlicy dla uczniów, których rodzice wykonują zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie żółtej

- Rodzice  ucznia z obniżoną odpornością  mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą 

Pasowanie Uczniów Pierwszych Klas

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA UCZNIÓW KLAS 1 W DNIU 13.10.2020r.


GODZINA 9 00 


AULA SZKOLNA 

LaughingCoolLaughing

 

Dyrektor szkoły , wychowawcy klas 1

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

 

 

       Informujemy, że do 15 września 2020r (wtorek) można składać wnioski 

o przyznanie stypendium szkolnego.

       Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528,00 złotych netto na jedną osobę w rodzinie.

        Nowe druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.

Dziennik elektroniczny - Vulcan.

Dziennik

W związku z licznymi pytaniami o dziennik elektroniczny zamieszczam istotne informacje.

 

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan , do którego dostęp mają wszyscy Rodzice/Opiekunowie. Dostęp dla Rodzica/Opiekuna jest bezpłatny.

Login to adres email , który podali Państwo przy rekrutacji , hasło generuje użytkownik. Jeśli ma być to inny adres email należy taką informację przekazać do sekretariatu szkoły.

Link do Instrukcji założenia konta Rodzica :

https://www.vulcan.edu.pl/strona.php/269_edziennik_dla_rodzicow_instrukcja.html

Adres strony logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice

 


Pozdrawiam serdecznie

Magdalena Dołęgowska

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów.

Bezpieczeństwo

Zasady wejścia do budynku szkoły z Rodzicem / Opiekunem.

 1. Na teren szkoły może wejść tylko 1 Rodzic/Opiekun.
 2. Rodzic/Opiekun obowiązkowo zasłania usta i nos oraz dezynfekuje dłonie.
 3. Po wejściu do szkoły Rodzic/Opiekun zaprowadza dziecko do szatni , gdzie zostawia okrycie wierzchnie i zmienia obuwie.
 4. Rodzic/Opiekun może odprowadzić dziecko pod salę lekcyjną  lub do świetlicy zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób i pozostawia dziecko pod opieką nauczyciela – dotyczy to w szczególności uczniów klas I i opuszcza szkołę.
 5. Uczniowie klas II i III mogą być przyprowadzani przez Rodzica/Opiekuna tylko do szatni zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób oraz zasłaniając usta i nos i obowiązkowo dezynfekując dłonie.  Uczeń sam udaje się pod salę lekcyjną lub do świetlicy.

 

Zasady odbierania Ucznia.

 1. Na teren szkoły może wejść tylko 1 Rodzic/Opiekun.
 2. Rodzic/Opiekun obowiązkowo zasłania usta i nos oraz dezynfekuje dłonie.
 3. Rodzic/Opiekun odbiera dziecko z sali lekcyjnej lub świetlicy zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób.
 4. Uczeń udaje się z Rodzicem/ Opiekunem do szatni , po czym opuszcza szkołę.

 

 

Ponadto :

 1. Przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz (rodziców, opiekunów i innych ) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Jeśli jest konieczne, powinno przebiegać w możliwie najkrótszym czasie oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej w sposób zmianowy, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Godzina 11 30 klasy 1 , godzina 12 25 klasy 2,3,4. Na czas obowiązywania zasad bezpieczeństwa sanitarnego sala konferencyjna została dostosowana do potrzeb jadalni.
 3. Uczniowie korzystają  z  dystrybutora wody pod nadzorem opiekuna według zaleceń GIS.

Ważne informacje dla Rodziców - COVID 19

Bezpieczeństwo

Poniżej zamieszczam istotne informację , które dotyczą funkcjonowania placówki od 1.09.2020r. Mając na względzie bezpieczeństwo Uczniów, Nauczycieli , Pracowników Obsługi i Administracji proszę o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad. 

Z wyrazami szacunku Magdalena Dołęgowska - dyrektor szkoły

 

 

 

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

 

Jeżeli zaobserwuje się  u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

-        kaszel,

-        temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

-        bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

-        utratę węchu o nagłym początku,

-        utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

-        wysypkę.

pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

 

Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

 

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują
przed lekcjami i po nich

 

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa


Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

 

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

•           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

•           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

•           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

 

 

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

•           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,

•           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

•           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

 

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

 

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 


Wygenerowano w sekund: 0.03
354,163 unikalne wizyty