STREFA ŻÓŁTA

Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju od 10 października 2020r. w szkole od dnia 12.10.2020r. obowiązują dodatkowe warunki bezpieczeństwa , zawarte w Procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 wprowadzonych zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły w dniu 31 sierpnia 2020r.Mając na względzie wspólne bezpieczeństwo proszę o dostosowanie się do poniższych zasad.Przypominam zatem procedury obowiązujące oraz wprowadzam  dodatkowe.

Z poważaniem Magdalena Dołęgowska 

dyrektor szkoły 

 

Procedury obowiązujące od 1.09.2020r. do nadal: 

1.  Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem. Wszyscy zachowują dystans, wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

2. Obowiązkiem Rodzica jest obserwacja swojego dziecka , czy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych. Uczeń przebywający w szkole musi być zdrowy. W przypadku choroby alergicznej ucznia ( lub innej nie infekcyjnej ) wymagane będzie zaświadczenie lekarza potwierdzające taki stan chorobowy.

3. Na teren placówki nie może wejść osoba w przypadku ,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz posiadająca jakiekolwiek objawy chorobowe.

4.Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Przy wejściu do szkoły WSZYSCY OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce.

6. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, wymaga się stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.

8. Zezwala się na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

9. osobom z zewnątrz zezwala się na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

10. Informuje się pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

11. W miarę możliwości organizacyjnych:- zapewnia się  możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,- ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły , przerwy międzylekcyjne w klasach 1 – 3 na korytarzach szkolnych z zachowaniem zasady każda klasa osobno- jeśli na korytarzu szkolnym gromadzi się duża grupa uczniów i niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego , bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos- Nauczyciele klas 1-3 powinien wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.- należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, dopuszcza się przechodzenie klas do innych klasopracowni pod opieką nauczyciela- ogranicza się kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,- nauczyciele w przypadku bliskiego kontaktu z uczniem zasłania usta i nos, nie wymaga się tego jeśli odległość pomiędzy nimi wynosi 1,5m lub powyżej- dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (w miarę możliwości )

12. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,- ochrona podczas kichania i kaszlu,- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dyrektor nadzoruje i kontroluje dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia.

14. Wskazane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych.

15. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

16.  W przypadku zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami. Przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

18. Posiłki przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

19. W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

20. Rodzic zobowiązany jest do kontroli temperatury dziecka przed jego wyjściem do szkoły.

21. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do kontroli temperatury ciała we własnym zakresie .

22. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała ucznia / pracownika w razie niepokojących objawów. - Przy wyniku pracownika co najmniej 38°C odsuwa się  go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;- Przy wyniku 38°C ucznia  należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

23. Istnieje możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością . Rodzice takiego ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz , że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

24. Pracownik , który zaobserwował u siebie  niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie zgłosić to dyrektorowi, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.W przypadku takich objawów u ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik pedagogiczny.

25. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu ( pomieszczenie znajduje się na przewiązce opisane jako : „ Izolatka” ).

26. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w razie niepokojących objawów.

27. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

28. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia , albo pracownika szkoły- należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia- ustala się  z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)-  dokładnie sprząta się i dezynfekuje obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie 
 
Dodatkowe warunki bezpieczeństwa od 12.10.2020r.
- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich oraz Rodziców 

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych

- zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły,- zakrywanie ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej ( korytarze , szatnia )  ; pracownicy pedagogiczni zobowiązani są zakrywać nos i usta w sytuacjach bliskiego kontaktu z drugą osobą /uczniem ; pracownicy niepedagogiczni zobowiązaniu są zakrywać nos i usta także w pomieszczeniach socjalnych 

- można wprowadzić zasady pierwszeństwa korzystania ze świetlicy dla uczniów, których rodzice wykonują zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie żółtej

- Rodzice  ucznia z obniżoną odpornością  mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą 

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,014,574 unikalne wizyty