Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

Procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

 

( wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły) 


Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja

Termin

Podstawa prawna z komenatrzem

1. Ustalenie czy w szkole występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia uczniów i podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć

Dyrektor

---

Na bieżąco

- § 18 ust. 2a r.b.h.p.

- § 1 ust. 1 i 2 r.COVID-19

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce na czas oznaczony.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. czytamy, że sytuacja epidemiologiczna nie została uszczegółowiona ze względu na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń, jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w szkole lub placówce, ale i na danym obszarze (w gminie, regionie).

W przypadku podejrzenia wystąpienia w placówce zakażenia koronawirusem, należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia, dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

- § 18 ust. 2c r.b.h.p.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.

2. Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć

Dyrektor

Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć

 

Bezzwłocznie

- § 18 ust. 2a i 2b r.b.h.p.

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

Organ prowadzący

Zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć

Bezzwłocznie

Zgoda organu prowadzącego może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Dyrektor

Wniosek do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o opinię w sprawie zawieszenia zajęć

 

Bezzwłocznie

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

3. Pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna

Wydanie pozytywnej opinii przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną

Bezzwłocznie

Opinia może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wobec inicjatywy zawieszenia zajęć będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla danej społeczności szkolnej.

4. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony

Dyrektor

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć w szkole

Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Dyrektor powinien wydać w tej sprawie zarządzenie.

5. Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

Dyrektor

Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Bezzwłocznie

O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć                              

Dyrektor

Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Bezzwłocznie               

W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Bezpieczeństwo

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej

nr 40 im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

 ( wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły ) 

 

1.  Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem. Wszyscy zachowują dystans, wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

2. Obowiązkiem Rodzica jest obserwacja swojego dziecka , czy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych. Uczeń przebywający w szkole musi być zdrowy. W przypadku choroby alergicznej ucznia ( lub innej nie infekcyjnej ) wymagane będzie zaświadczenie lekarza potwierdzające taki stan chorobowy.

3. Na teren placówki nie może wejść osoba w przypadku ,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz posiadająca jakiekolwiek objawy chorobowe.

4.Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Przy wejściu do szkoły WSZYSCY OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce.

6. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:

- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;

- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, wymaga się stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.

8. Zezwala się na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

9. osobom z zewnątrz zezwala się na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

10. Informuje się pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

11. W miarę możliwości organizacyjnych:

- zapewnia się  możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,

- ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły , przerwy międzylekcyjne w klasach 1 – 3 na korytarzach szkolnych z zachowaniem zasady każda klasa osobno

- jeśli na korytarzu szkolnym gromadzi się duża grupa uczniów i niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego , bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos

- Nauczyciele klas 1-3 powinien wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

- należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, dopuszcza się przechodzenie klas do innych klasopracowni pod opieką nauczyciela

- ogranicza się kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,

- nauczyciele w przypadku bliskiego kontaktu z uczniem zasłania usta i nos, nie wymaga się tego jeśli odległość pomiędzy nimi wynosi 1,5m lub powyżej

- dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (w miarę możliwości )

12. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:

- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dyrektor nadzoruje i kontroluje dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia.

14. Wskazane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych.

15. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

16.  W przypadku zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami. Przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

18. Posiłki przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

19. W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:

- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,

- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,

- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,

- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

20. Rodzic zobowiązany jest do kontroli temperatury dziecka przed jego wyjściem do szkoły.

21. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do kontroli temperatury ciała we własnym zakresie .

22. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała ucznia / pracownika w razie niepokojących objawów.

 - Przy wyniku pracownika co najmniej 38°C odsuwa się  go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;

- Przy wyniku 38°C ucznia  należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

23. Istnieje możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością . Rodzice takiego ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz , że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

24. Pracownik , który zaobserwował u siebie  niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie zgłosić to dyrektorowi, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.

W przypadku takich objawów u ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik pedagogiczny.

25. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu ( pomieszczenie znajduje się na przewiązce opisane jako : „ Izolatka” ).

26. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w razie niepokojących objawów.

27. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

28. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia , albo pracownika szkoły

- należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia

- ustala się  z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

-  dokładnie sprząta się i dezynfekuje obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. wg. poniższego harmonogramu:


Klasy 1 - godzina 9 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


Klasy 2 , 3 - godzina 10 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


Klasa 4 - godzina 11 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


 

Obowiązujące zasady: 

- każdy Uczeń, Rodzic/ opiekun , Nauczyciel podlega obowiązkowi zasłaniania ust i nosa

- przed wejściem na teren szkoły nalezy obowiazkowo zdezyfekować dłonie

- zaleca sie ograniczenie ilości osób będących opiekunami uczniów do 1 

 

Magdalena Dołegowska 

dyrektor szkoły 

KLASY I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczi w Katowicach informuje Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021

o utworzeniu drugiego oddziału klasy I

Listy klas zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły w dniu dzisiejszym tj. 25.08.2020r. 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor SP 40 

Projekt "Zdalna szkoła+ w Katowicach"

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że wszystkie dzieci z obwodu szkoły w wyniku II etapu rekrutacji zostały przyjęte do placówki. 

                                           

                                       Dyrektor szkoły

                                                   Magdalena Dołęgowska 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Od 1 czerwca 2020r.  Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach uruchamia zajęcia opiekuńczo-

 

wychowawcze w klasach I-III .

 

Wszystkie wytyczne zostały przekazane Rodzicom poprzez dziennik Vulcan.

 

Magdalena Dołęgowska 


dyrektor szkoły 


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Program "Zdalna Szkoła w Katowicach"

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  przypomina  o terminach rekrutacji uzupełniającej  2020/2021.

 


Rodzaj czynności 

 


Termin w postępowaniu uzupełniającym


Zgłoszenie kandydata/złożenie w niosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

 


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 9 czerwca 2020 roku do godz.

15:00

 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie dooddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 


25 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 2020 roku

 Listy przyjętych i nieprzyjętych - rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 1. A. Maja - nieprzyjęty

 

2. B. Kamil - nieprzyjęty

 

3. E. Yassen - nieprzyjęty

 

5. F. Maja - przyjęty

 

6. K. Ewelina - nieprzyjęty

 

7. S. Katarzyna - przyjęty

 

8.S. Łucja - nieprzyjęty

 

9. Ś. Natalia - nieprzyjęty

 

10.  W. Karol- nieprzyjęty

 

 

POWYŻSZA LISTA DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU.

WSZYSKTIE DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SP 40 SĄ DO SZKOŁY PRZYJĘTE.

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.03
354,154 unikalne wizyty