KLASY I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczi w Katowicach informuje Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021

o utworzeniu drugiego oddziału klasy I

Listy klas zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły w dniu dzisiejszym tj. 25.08.2020r. 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor SP 40 

Projekt "Zdalna szkoła+ w Katowicach"

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że wszystkie dzieci z obwodu szkoły w wyniku II etapu rekrutacji zostały przyjęte do placówki. 

                                           

                                       Dyrektor szkoły

                                                   Magdalena Dołęgowska 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Od 1 czerwca 2020r.  Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach uruchamia zajęcia opiekuńczo-

 

wychowawcze w klasach I-III .

 

Wszystkie wytyczne zostały przekazane Rodzicom poprzez dziennik Vulcan.

 

Magdalena Dołęgowska 


dyrektor szkoły 


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Program "Zdalna Szkoła w Katowicach"

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  przypomina  o terminach rekrutacji uzupełniającej  2020/2021.

 


Rodzaj czynności 

 


Termin w postępowaniu uzupełniającym


Zgłoszenie kandydata/złożenie w niosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

 


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 9 czerwca 2020 roku do godz.

15:00

 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie dooddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 


25 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 2020 roku

 Listy przyjętych i nieprzyjętych - rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 1. A. Maja - nieprzyjęty

 

2. B. Kamil - nieprzyjęty

 

3. E. Yassen - nieprzyjęty

 

5. F. Maja - przyjęty

 

6. K. Ewelina - nieprzyjęty

 

7. S. Katarzyna - przyjęty

 

8.S. Łucja - nieprzyjęty

 

9. Ś. Natalia - nieprzyjęty

 

10.  W. Karol- nieprzyjęty

 

 

POWYŻSZA LISTA DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU.

WSZYSKTIE DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SP 40 SĄ DO SZKOŁY PRZYJĘTE.

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Informacje do rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami w sprawie rekrutacji dyrektor szkoły informuje , że publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, dotyczy uczniów z poza obwodu ( kandydat = dziecko nie zamieszkałe w obwodzie szkoły).

7 maja 2020r. nastapi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 40 Katowice maja pierwszeństwo w przyjęciu do klasy 1. 

 

Dyrektor Szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach publikuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym 2020/2021.

 


Nazwisko Imię Decyzja 
Ad. Maja niezakwalifikowany
B.  Kamil  niezakwalifikowany
C.  Zuzanna

niezakwalifikowany

( zakwalifikowany z 1 preferencji)

E. Yassen niezakwalifikowany
F. Maja zakwalifikowany
K. Ewelina niezakwalifikowany
S. Katarzyna zakwalifikowany
S. Łucja niezakwalifikowany
Ś. Natalia niezakwalifikowany
W. Karol niezakwalifikowany

 

 

Dyrektor Szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 05.05.2020r do godziny 15 00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją w jednostce. 

Nauka zdalna c.d

W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół do dnia 26 kwietnia 2020r.  informuję,

 

że kontynuujemy zdalne kształcenie w takiej samej formie jak dotychczas. 

 

W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z

 

dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami , specjalistami z zakresu pomocy

 

psychologiczno-pedagogicznej .


Dziekujemy Rodzicom za wsparcie , Uczniom za systematyczność. 

 

 

Dyrektor szkoły 

 

Magdalena Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.02
789,018 unikalne wizyty