Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Bezpieczeństwo

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej

nr 40 im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

 ( wprowadzone zarządzeniem dyrektora szkoły ) 

 

1.  Na teren szkoły może wejść uczeń z jednym rodzicem. Wszyscy zachowują dystans, wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

2. Obowiązkiem Rodzica jest obserwacja swojego dziecka , czy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych. Uczeń przebywający w szkole musi być zdrowy. W przypadku choroby alergicznej ucznia ( lub innej nie infekcyjnej ) wymagane będzie zaświadczenie lekarza potwierdzające taki stan chorobowy.

3. Na teren placówki nie może wejść osoba w przypadku ,  gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz posiadająca jakiekolwiek objawy chorobowe.

4.Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Przy wejściu do szkoły WSZYSCY OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce.

6. Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:

- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;

- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, wymaga się stosowania przez nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu.

8. Zezwala się na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,

9. osobom z zewnątrz zezwala się na przebywanie w wyznaczonych obszarach, których nie powinny przekraczać,

10. Informuje się pracowników, że:

• nie mogą przychodzić do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

11. W miarę możliwości organizacyjnych:

- zapewnia się  możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m) między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,

- ogranicza się gromadzenie się uczniów na terenie szkoły , przerwy międzylekcyjne w klasach 1 – 3 na korytarzach szkolnych z zachowaniem zasady każda klasa osobno

- jeśli na korytarzu szkolnym gromadzi się duża grupa uczniów i niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego , bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos

- Nauczyciele klas 1-3 powinien wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

- należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, dopuszcza się przechodzenie klas do innych klasopracowni pod opieką nauczyciela

- ogranicza się kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami,

- nauczyciele w przypadku bliskiego kontaktu z uczniem zasłania usta i nos, nie wymaga się tego jeśli odległość pomiędzy nimi wynosi 1,5m lub powyżej

- dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (w miarę możliwości )

12. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:

- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,

- ochrona podczas kichania i kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dyrektor nadzoruje i kontroluje dezynfekcję pomieszczeń i wyposażenia.

14. Wskazane jest częste wietrzenie sal lekcyjnych.

15. Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

16.  W przypadku zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

17. Wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami. Przy wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

18. Posiłki przygotowane przez rodziców tzw. drugie śniadanie mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

19. W zależności od sytuacji w danej szkole możliwe jest:

- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia do szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów poszczególnych klas/oddziałów,

- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,

- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,

- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie szkoły,

- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych.

20. Rodzic zobowiązany jest do kontroli temperatury dziecka przed jego wyjściem do szkoły.

21. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do kontroli temperatury ciała we własnym zakresie .

22. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała ucznia / pracownika w razie niepokojących objawów.

 - Przy wyniku pracownika co najmniej 38°C odsuwa się  go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;

- Przy wyniku 38°C ucznia  należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.

23. Istnieje możliwość pozostania w domu ucznia z obniżona odpornością . Rodzice takiego ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu oraz , że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną.

24. Pracownik , który zaobserwował u siebie  niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych powinien niezwłocznie zgłosić to dyrektorowi, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną.

W przypadku takich objawów u ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik pedagogiczny.

25. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu ( pomieszczenie znajduje się na przewiązce opisane jako : „ Izolatka” ).

26. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała, a pomiar jest obowiązkowy w razie niepokojących objawów.

27. W przypadku ucznia należy jemu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania go ze szkoły.

28. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia , albo pracownika szkoły

- należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia

- ustala się  z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

-  dokładnie sprząta się i dezynfekuje obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie  Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. wg. poniższego harmonogramu:


Klasy 1 - godzina 9 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


Klasy 2 , 3 - godzina 10 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


Klasa 4 - godzina 11 00 aula , potem krótkie spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 


 

Obowiązujące zasady: 

- każdy Uczeń, Rodzic/ opiekun , Nauczyciel podlega obowiązkowi zasłaniania ust i nosa

- przed wejściem na teren szkoły nalezy obowiazkowo zdezyfekować dłonie

- zaleca sie ograniczenie ilości osób będących opiekunami uczniów do 1 

 

Magdalena Dołegowska 

dyrektor szkoły 

KLASY I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczi w Katowicach informuje Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021

o utworzeniu drugiego oddziału klasy I

Listy klas zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych szkoły w dniu dzisiejszym tj. 25.08.2020r. 

 

Magdalena Dołęgowska 

dyrektor SP 40 

Projekt "Zdalna szkoła+ w Katowicach"

Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach informuje, że wszystkie dzieci z obwodu szkoły w wyniku II etapu rekrutacji zostały przyjęte do placówki. 

                                           

                                       Dyrektor szkoły

                                                   Magdalena Dołęgowska 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Od 1 czerwca 2020r.  Szkoła Podstawowa nr 40 w Katowicach uruchamia zajęcia opiekuńczo-

 

wychowawcze w klasach I-III .

 

Wszystkie wytyczne zostały przekazane Rodzicom poprzez dziennik Vulcan.

 

Magdalena Dołęgowska 


dyrektor szkoły 


Zarządzenie dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 16/2019/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły  w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły  oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Program "Zdalna Szkoła w Katowicach"

Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 783/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  przypomina  o terminach rekrutacji uzupełniającej  2020/2021.

 


Rodzaj czynności 

 


Termin w postępowaniu uzupełniającym


Zgłoszenie kandydata/złożenie w niosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 8 czerwca 2020 roku do godz. 15:00

 


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod    uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 


od 2 czerwca 2020 roku od godz. 9:00 do 9 czerwca 2020 roku do godz.

15:00

 


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie dooddziału dwujęzycznego lub sportowego)

 


25 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 2020 roku

 Listy przyjętych i nieprzyjętych - rekrutacja 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

w postępowaniu rekrutacyjnym

Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 1. A. Maja - nieprzyjęty

 

2. B. Kamil - nieprzyjęty

 

3. E. Yassen - nieprzyjęty

 

5. F. Maja - przyjęty

 

6. K. Ewelina - nieprzyjęty

 

7. S. Katarzyna - przyjęty

 

8.S. Łucja - nieprzyjęty

 

9. Ś. Natalia - nieprzyjęty

 

10.  W. Karol- nieprzyjęty

 

 

POWYŻSZA LISTA DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU.

WSZYSKTIE DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SP 40 SĄ DO SZKOŁY PRZYJĘTE.

 

Dyrektor szkoły 

Magdalena Dołęgowska 

Informacje do rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami w sprawie rekrutacji dyrektor szkoły informuje , że publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, dotyczy uczniów z poza obwodu ( kandydat = dziecko nie zamieszkałe w obwodzie szkoły).

7 maja 2020r. nastapi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 40 Katowice maja pierwszeństwo w przyjęciu do klasy 1. 

 

Dyrektor Szkoły

Magdalena Dołęgowska 

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,014,580 unikalne wizyty