BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatyEkologia i chemia

 

No to zaczynamy!!!!!!!. W tej zakładce znajdziecie informacje chemiczne i ekologiczne, przygotowane przez nauczyciela , ale też i przez ucznia. Zachęcam do współpracy.

Wasz nauczyciel Magdalena Dołęgowska.

 


 

Rok szkolny 2017/2018 

KLUCZ DO SUKCESU : 

1.Być dobrze zorganizowanym
2. Umieć dobrze zarządzać czasem
3. Określić swoje priorytety
4. Umieć się skoncentrować 
5. Mieć motywację

WAŻNE DLA UCZNIÓW KLASY III ODDZIAŁÓW GIMNAZJANYCH

Chcesz dobrze przygotować się do egazminu !!!!

Proponuję stronę : 

http://www.chemia-gimnazjum.info/

Na stronie znajdziecie: 

- powtórki z klasy I , II, III

- przykładowe zadania z testów 

CIEKAWOSTKI :

Jak nazywa się najmocniejszy znany kwas?

Kwas flu­oro­an­ty­mo­no­wy to mie­sza­ni­na kwasu flu­oro­wo­do­ro­we­go (HF) i pen­ta­flu­or­ku antymonu (SbF5), która jest naj­sil­niej­szym znanym su­per­kwa­sem. Szacuje się, że jest dwa­dzie­ścia try­lio­nów razy moc­niej­szy od stę­żo­ne­go kwasu siar­ko­we­go.

Jaki kwas powstaje podczas kiszenia kapusty lub ogórków?

Kiszenie opiera się na fer­men­ta­cji mlekowej prze­pro­wa­dza­nej przez bakterie mlekowe. W trakcie procesu cukry proste roz­kła­da­ne są na kwas mlekowy oraz nie­wiel­kie ilości alkoholu i kwasu octo­we­go.

 • Kofeina to alkaloid purynowy występujący w kawie, herbacie i owocach guarany. Ma ona własność rozszerzania naczyń krwionośnych, pobudzania procesów myślenia i pogłębiania odbioru wrażeń. Wzmaga też diurezę (wydalanie moczu). W dawkach większych (powyżej 0,5 g) jest toksyczna. 
 •  

 • Lasy sosnowe są ważnym producentem ozonu. Powstaje on w wyniku utleniania pinenu - głównego składnika terpentyny, zawartej w sosnach.
 • • Ugryzione miejsce w jabłku ciemnieje na powietrzu dlatego, że bezbarwne związki fenolowe jabłka utleniają się do pomarańczowych chinonów.

  dla ciekawych uczniów z klas II  : reakcja sodu z wodą 

  https://www.youtube.com/watch?v=7aMmuOCYazc

   


  W nowym roku szkolnym 2016/2017 polecam wszystkim uczniom stronę https://www.epodreczniki.pl/begin/

  CIEKAWOSTKI CHEMICZNE:  

 • • Woda królewska jest mieszaniną stężonego kwasu solnego (HCl) i stężonego kwasu azotowego (HNO3) w stosunku objętościowym 3:1. Potrafi ona rozpuszczać nawet złoto i platynę, a to dlatego, że w reakcji HCl z HNOpowstaje chlor, który zapoczątkowuje reakcję z powyższymi metalami, przeprowadzając je w chlorki.
 • • Zjełczałe masło zawdzięcza swój przykry zapach kwasowi masłowemu: C3H7COOH.
 • • Charakterystyczna woń rybiego mięsa to woń metyloaminy (CH3NH2). Związek ten jest lepiej rozpuszczalny w zimnej wodzie niż w ciepłej, a więc to właśnie w zimnej wodzie należy myć naczynia po rybach.
 • •Kofeina to alkaloid purynowy występujący w kawie, herbacie i owocach guarany. Ma ona własność rozszerzania naczyń krwionośnych, pobudzania procesów myślenia i pogłębiania odbioru wrażeń. Wzmaga też diurezę (wydalanie moczu). W dawkach większych (powyżej 0,5 g) jest toksyczna.

 •  

   

  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PANDA z chemii.

  • za zajęcie 1 miejsca uczestnik otrzymuje dyplom grawerowany i nagrodę książkową,
  • za zajęcie miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagrodę książkową,
  • za zajęcie miejsca od 6 do 10 - dyplom wyróżnienia.

  Zakres tematyczny - PANDA


  Klasa I gimnazjum

  1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych.
  2. Mieszaniny substancji ich rozdzielanie.
  3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
  4. Metale i niemetale, właściwości metali. Stopy.
  5. Związek chemiczny a mieszanina.
  6. Powietrze, jego skład i właściwości.
  7. Właściwości i znaczenie i praktyczne zastosowanie tlenu, azotu, wodoru i tlenku węgla (IV) w przyrodzie.
  8. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
  9. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
  10. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
  11. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
  12. Reakcje utleniania-redukcji.
  13. Reakcje egzo- i endoenergetyczne.
  14. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków.
  15. Pojęcie atomu. Budowa atomów, izotopy.
  16. Cząstki elementarne materii i ich właściwości.
  17. Zjawisko promieniotwórczości.
  18. Praktyczne wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości.
  19. Zależność między budową atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
  20. Cząsteczki pierwiastka i związku chemicznego.
  21. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne prostych związków chemicznych, wartościowość.
  22. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
  23. Równania reakcji chemicznych.
  24. Rodzaje wiązań chemicznych. Skala elektroujemności Paulinga.
  25. Prawo zachowania masy.
  26. Prawo stałości składu związku chemicznego.
  27. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
  28. Obliczenia stechiometryczne.
  29. Tlenek wodoru; właściwości wody.
  30. Rodzaje wód w przyrodzie, woda destylowana.
  31. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby oczyszczania.
  32. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.

  Klasa II gimnazjum

  1. Zakres tematyczny klasy I oraz:
  2. Woda i roztwory wodne.
  3. Szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.
  4. Stężenie procentowe roztworu (zadania obliczeniowe), mieszanie roztworów.
  5. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
  6. Kwasy tlenowe i beztlenowe (siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, chlorowy (VII), solny, siarkowodorowy, bromowodorowy). Otrzymywanie i właściwości.
  7. Kwasy w naszym otoczeniu.
  8. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
  9. Kwasy mocne i słabe.
  10. Kwaśne deszcze.
  11. Wodorotlenki i zasady.
  12. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
  13. Otrzymywanie i właściwości zasad.
  14. Tlenki kwasowe i zasadowe.
  15. Roztwory elektrolitów.
  16. Dysocjacja kwasów i zasad.
  17. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH.
  18. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne, nazewnictwo.
  19. Dysocjacja soli.

  Klasa III gimnazjum

  1. Zakres tematyczny klasy I i II oraz:
  2. Otrzymywanie soli.
  3. Właściwości i zastosowanie soli.
  4. Sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
  5. Reakcje metali z kwasami.
  6. Występowanie węgla w przyrodzie.
  7. Odmiany alotropowe węgla.
  8. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny.
  9. Właściwości i zastosowanie alkanów.
  10. Szeregi homologiczne alkenów i alkinów.
  11. Właściwości etynu i etenu.
  12. Polimeryzacja i polimery.
  13. Mol i masa molowa.
  14. Wykorzystanie pojęcia mola i masy molowej w obliczeniach stechiometrycznych.
  15. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
  16. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
  17. Wyższe kwasy karboksylowe.
  18. Szereg homologiczny alkoholi.
  19. Właściwości alkoholi (szczególnie metanolu, etanolu i glicerolu).
  20. Estry; reakcja estryfikacji.
  21. Aminy i aminokwasy.
  22. Składniki chemiczne żywności.
  23. Rodzaje i właściwości tłuszczów.
  24. Budowa i właściwości białek, reakcje charakterystyczne.
  25. Stężenie molowe roztworu.
  26. Cukry proste i złożone.
  27. Właściwości glukozy, sacharozy.
  28. Próba Tollensa i próba Trommera.                                                  http://www.edi.edu.pl/testy-archiwalne  
  1. 16.04.2015 r. - konkurs z chemii


   

   

  Dla zainteresowanych chemią i nie tylko polecam stronę, na której należy się zalogować, a potem po prostu z niej korzystać.
  http://www.poczujchemie.pl/

   


   

  Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że chemia to nie tylko przedmiot w szkole , to przecież wszystko co nas otacza, wszystkie reakcje chemiczne zapisywanie w Twoim zeszycie to opis otaczających nas zjawisk.

  Naukę tego przedmiotu zawsze rozpoczynaj od tych najtrudniejszych , skup sie na teorii, przećwicz reakcje chemiczne, rób krótkie notatki.W Twoim podręczniku pod koniec każdego działu zawarte są pytania, warto na nie odpowiedzieć , a znajdziesz skutecznie swoje braki.Ważną rzecza jest kompleksowe uczenie sie chemii.Nie nalezy od siebie oddzielać różnych działó , bo tworzą one całość.

  Chemia wymaga systematyczności, której tak często brakuje uczniowi. Dlatego czesto powtarzaj materiał, rozwiązuj zadania, pisz reakcje chemiczne.To przynosi efekty.

  8 kroków do sukcesu.

  1. Aktywnie słuchaj tego co mówi do Ciebie nauczyciel.

  2. Dobrze notuj ,to czego dotyczy lekcja.

  3. Bierz aktywny udział w lekcji, nawet kiedy wydaje Ci się, że to co chcesz powiedzieć nie jest prawdą

  ( ważne , że myślisz, nauczyciel znajdzie Twój błąd i pokieruje Twoja wypowiedzią w sposób prawidłowy – człowiek uczy się na błędach).

  4.W celu zapamiętywania wiadomości podkreślaj to co wg. Ciebie jest najważniejsze.

  5. Poproś o pomoc innych, nie bój się powiedzieć „ nie rozumiem”.

  6. Powtarzaj przyswojone wiadomości : 15 min przyswajania wiadomości to klucz do sukcesu.

  7. Odrabiaj zadania domowe, nawet jeśli wydaje Ci się , że nie robisz tego dobrze. Zaczynaj od zadań łatwiejszych , kończ na trudnych. Pamiętaj na lekcji chemii nie otrzymasz oceny niedostatecznej za źle zrobione zadanie, tylko za jego brak.

  8. POWTARZAJ, POWTARZAJ, POWTARZAJ!!!!!

  Kilka dowodów na to ,że chemia nie jest tylko przedmiotem w szkole.

  1.  Sól kuchenna jest potoczną nazwą chlorku sodu, stąd jej wzór chemiczny zapisuje się NaCl. Sól kuchenna jest popularną przyprawą, bardzo często używaną w kuchni. W sklepach spożywczych jest dostępna sól jodowana, powstała przez sztuczne wzbogacanie związkami jodu.

  2. Woda jest po prostu tlenkiem wodoru i zapisuje się ją za pomocą wzoru H2O.

  3. Metan jest najprostszym węglowodorem nasyconym, czyli alkanem. Wzór chemiczny zapisuje się w postaci CH4. Inne nazwy metanu to gaz błotny lub gaz kopalniany.Metan jest również podstawowym składnikiem gazu ziemnego. Spełnia rolę gazu opałowego.Przeważnie spotyka się go w kuchni - w kuchenkach gazowych.

  4. Cukier buraczany, czyli powszechnie znany jako cukier, ma wzór chemiczny C12H22O10. Są dwie najpopularniejsze odmiany jadalnego cukru spożywczego: na pierwszym miejscu jest właśnie cukier buraczany, na drugim -  jest cukier trzcinowy.

  5. Kwas cytrynowy jest związkiem organicznym, którego wzór chemiczny to C3H4OH(COOH)3 . U większości żywych organizmów kwas cytrynowy znajduje się w małych ilościach, gdzie odgrywa znaczącą funkcję w metabolizmie. Dużą zawartość kwasu cytrynowego mają niektóre owoce, m.in. cytryny.  W przemyśle spożywczym, kwas cytrynowy jest jednym z dodatków do żywności - reguluje kwasowość i spełnia też rolę przeciwutleniacza.

  6. Gliceryna, zwyczajowo glicerol, jest najprostszym alkoholem, jej wzór półstrukturalny to CH2OH-CHOH-CH2OH. Gliceryna jest dobrym rozpuszczalnikiem, rozpuszcza tłuszcze oraz inne lipidy, stosuje się ją do produkcji kremów, szminek oraz wielu innych kosmetyków. Gliceryna jest jednym z głównych surowców w syntezie wielu związków chemicznych, np. mydeł.


  Projekt edukacyjny 2013/2014.

  Klasa 2 b spośród wszystkich tematów projektów wybrała " Wiem, co jem – zdrowe odżywianie". Ma zatem trudne , ale zarazem ciekawe zadanie. Opracowywać będą książkę kucharską z poradami oraz ostrzeżeniami ,które czyhają na każdego człowieka przy nieprawidłowym odżywianiu. Zakończeniem projektu będzie publiczna prezentacja ......ale to już niespodzianka w jaki sposób ją zrealizujemy.


  Egzamin gimnazjalny

  Jakie zadania pojawiają się najczęściej na egzaminie?

  ● Zapisywanie równań reakcji, dobieranie współczynników stechiometrycznych;

  ● Ocenianie , które z informacji dotyczą obserwacji, a które wniosków;

  ● Planowanie doświadczeń;

  ● Wykonywanie obliczeń ( zadania dotyczące stężeń procentowych, rozpuszczalności, zasady zachowania masy lub prawa stałości składu związku chemicznego)

  ● Analizowanie wykresów lub tabel;

  ● Posługiwanie się układem okresowym;

   Przy powtarzaniu zwróć szczególną uwagę na:

  ● skala pH, odczyn roztworu, wskaźniki

  ● budowa atomu i układu okresowego – pamiętaj wiele informacji nt. atomu odczytasz z układu okresowego

  ● metody identyfikacji produktów reakcji , a w szczególności : zachowanie wody wapiennej wobec CO2, co dzieje się z wodą bromową w obecności węglowodorów nienasyconych, jak zmienia się zabarwienie jodyny w obecności skrobi, co dzieje się z białkiem kiedy poddamy go reakcji z kwasem solnym ( chlorowodorowym) lub z alkoholem etylowym;

  ● przypomnij sobie w jakich reakcjach powstają gazy i jak należy je zbierać;

  ● poćwicz poprawne formułowanie obserwacji i wniosków z doświadczeń;

  ● rozpuszczalność związków;

  ● metody otrzymywania soli, a zwłaszcza reakcja zobojętniania i reakcja kwasów z metalami ( pamiętaj tylko metale aktywne reagują z kwasami ( wyjątek kwas azotowy (V) – HNO3 jako jedyny kwas reaguje z metalami szlachetnymi tj. Cu, Ag, Au, Hg, Pt );

  ● reakcje spalania i jej produkty;

  Ostatnia deska ratunku:

  Materia ma budowę ziarnistą, co jest głównym założeniem teorii atomistyczno - cząsteczkowej, która opracował John Dalton, dzięki temu możliwe jest zjawisko dyfuzji , czyli proces samorzutnego mieszania się substancji pozostających ze sobą w kontakcie.

  Atom zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra i zajmujących przestrzeń poza jądrem elektronów. Jądro składa się z protonów i neutronów, czyli nukleonów. Masy atomów wyrazamy w atomowych jednostkach masy unitach (u).

  Liczba atomowa Z określa liczbę protonów w jądrze atomu. Ponieważ atom to układ elektrycznie obojętny, liczba ta określa również liczbę elektronów.

  Liczba masowa A określa sumę protonów i neutronów w jądrze atomu.

  Pierwiastek to zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej Z.

  Jądra atomów o jednakowej liczbie atomowej Z, a różnej liczbie masowej A to izotopy.

  Masa cząsteczkowa to masa pojedynczej cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy u. Stanowi sumę mas atomowych wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki.

  Elektrony walencyjne biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych, znajdują się zawsze na ostatniej powłoce.

  Kwasy : wzór ogólny HnR

  H – wodór

  n - liczba atomów wodoru
  R  - reszta kwasowa

   Kwasy to związki chemiczne zbudowane z atomów wodoru i reszty kwasowej. Wartościowość reszty kwasowej zależy od ilości atomów wodoru.

  Nazwa

  Wzór sumaryczny

  Otrzymywanie

  kwas chlorowodorowy ( beztlenowy)

  H Cl 

  H2 + Cl2 -> 2 HCl (gaz) – aby otrzymać ciecz należy rozpuścić gaz w wodzie

  kwas siarkowodorowy( beztlenowy)

  H 2

  H2 + S -> H2S(gaz) – aby otrzymać ciecz należy rozpuścić gaz w wodzie

  kwas węglowy (tlenowy)

  H2CO3

  CO2 + H2O -> H2CO3

  kwas azotowy (V) (tlenowy)

  HNO3

  N2O5 + H2O -> 2 HNO3

  kwas siarkowy (IV) (tlenowy)

  H2SO3

  SO2 + H2O -> H2SO3

  kwas siarkowy (VI) (tlenowy)

  H2SO4

  SO3 + H2O -> H2SO4

  kwas fosforowy (V) (tlenowy)

  H3PO4

  P4O10 + 6H2O -> 4 H3PO4

  Wodorotlenki :

  ● Wzór ogólny : M(OH)n
  M - Metal
  OH - grupa wodorotlenkowa
  n - liczba naturalna, równa wartościowości metalu

  ● Otrzymywanie:

  a). metal + woda → wodorotlenek + wodór

  dotyczy szczególnie aktywnych metali (litowce, niektóre berylowce, czasem na gorąco)

  np. 2Na + 2H₂O -> 2NaOH + H₂

  b).tlenek metalu + woda → wodorotlenek

  dotyczy tlenków zasadotwórczych, istnieją tlenki metali, które nie reagują z wodą m.in. to amfoteryczne tlenki glinu, żelaza, cynku.

  np. Na₂O + H₂O -> 2NaOH

  Sole są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i reszty kwasowej.

  wzór ogólny:

  gdzie: M-metal

  wartościowość reszty kwasowej

  R- reszta kwasowa

  m-wartościowość metalu

  Dysocjacja jest to rozpad związku na jony pod wpływem wody i prądu elektrycznego.

  Dysocjacja kwasów :  H n R --> nH+ + Rn-
  1 cząsteczka kwasu dysocjuje na n kationów wodoru i 1 anion reszty kwasowej,
  gdzie:
  R - reszta kwasowa,
  n - wartościowość reszty kwasowej (równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu)

  Przykłady:
  a) HCl → H+ + Cl -
  opis: 1 cząsteczka kwasu solnego dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chlorkowy.

  b) H 2SO 4 → 2 H ++ SO 4 2-

  opis: 1 cząsteczka kwasu siarkowego (VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (VI)

  Dysocjacja zasad:

  Zasady w roztworach wodnych dysocjują na kationy (+) metali i aniony (-) wodorotlenowe OH
  Ogólne równanie dysocjacji: Me(OH)n →Men+ + nOH-

  Przykłady:
  a). NaOH → Na+ + OH-

  Opis: zasada sodowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation sodu i anion wodorotlenowy.
  b).Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

  Opis : zasada wapniowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation wapnia i 2 aniony wodorotlenowe.

  Alkany: Cn H2n+2

  Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Heksan, Heptan Oktan, Nonan ,Dekan

  Alkeny: Cn H2n – w szeregu ( w nazwach zmieniamy końcówkę na – en)

  Alkiny: Cn H2n - 2 – w szeregu ( w nazwach zmieniamy końcówkę na – in lub - yn)

  WARTOŚCIOWOŚĆ WĘGLA WE WSZYSKICH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH RÓWNA SIĘ IV.

  Alkohole : jest to grupa związków organicznych pochodnych węglowodorów, w których jeden atom wodoru został zastąpiony przez grupę wodorotlenową (grupę hydroksylową -OH). Wzór ogólny alkoholi przedstawia się następująco:C n H 2n+1OH

  Szereg homologiczny alkoholi wygląda następująco:

  metanol CH3OH

  etanol C2H5OH

  propanol C3H7OH

  butanol C4H9OH

  pentanol C5H11OH

  heksanol C6H13OH

  heptanol C7H15OH

  oktanol C8H17OH

  nonanol C9H19OH

  dekanol C10H21OH

  Kwasy karboksylowe : grupa związków organicznych zawierających w cząsteczce grupę karboksylowa. Ogólny wzór: R-COOH, a wzór dla szeregu homologicznego tych związków to C nH 2n+1COOH.

  Szereg homologiczny kwasów:

  HCOOH – kw. metanowy (mrówkowy)

  CH3COOH – kw. etanowy (octowy)

  CH3CH2COOH – kw. propanowy (propionowy)

  CH3CH2CH2­COOH – kw. butanowy (masłowy)

  CH3CH2CH2CH2­COOH  - kw. pentanowy (walerianowy)

  CH3­(CH2)4COOH - kw. heksanowy

  CH3(CH2)5COOH – kw. heptanowy

  CH3­(CH2)6COOH – kw. oktanowy

  CH3(CH2)7COOH – kw. nonanowy

  CH3(CH2)8COOH – kw. dekanowy

  Wyższe kwasy karboksylowe ( tłuszczowe):

  Palmitynowy : C15 H31COOH

  Stearynowy : C17 H35COOH

  Oleinowy: C17 H33COOH – kwas nienasycony

  Estry:  to związki chemiczne, o bardzo szerokim zastosowaniu głównie w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Niezwykle rozpowszechniona w przyrodzie grupa związków powstaje w reakcji działania kwasu na alkohol. Wiele prostych estrów to ciecze o przyjemnym aromacie, które są odpowiedzialne za zapachy wielu owoców i kwiatów.

  Reakcje spalania ( produkty):

  ● całkowite – CO2  + H2 O

  ● niecałkowite ( półspalanie) - CO  + H2 O

  ● niecałkowite  - C  + H2 O

  Glicerol: prawidłowa nazwa chemiczna brzmi propanotriol. Jest to najprostszy alkohol trójwodorotlenowy (trihydroksylowy), nazwa systematyczna: propanotriol.

   


   

   


  Logowanie
   
   
  Rejestracja
  Zapomniane hasło
  Š
  Dla Ucznia i Rodzica

  Godziny dzwonków

  Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

  Dodatkowe zajęcia 2018/2019

  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  Zebrania i konsultacje 2018/2019

  Ważne terminy [.pdf]

  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

  Nabór na rok szkoły 2019/2020

  Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

  Ważne informacje dla rodziców

  Projekty edukacyjne 2018/2019

  Losy Absolwentów

  Reforma edukacji

  Prawo szkolne

  Ewaluacja wewnętrzna  Kontakt

  Portale edukacyjne

  Sport

  Ekologia i chemia

  Zasady żywienia w szkole

  Informacje dla ucznia i rodzica

  Wygenerowano w sekund: 0.06 - 22 zapytań MySQL 2,245,546 unikalne wizyty