BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

CertyfikatyEwaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna.

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall – w porozumieniu z ministrami: kultury i dziedzictwa narodowego, sprawiedliwości, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej – podpisała rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podpisane 7 października 2009 r. rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 168, poz. 1324. 

Źródło: http://www.men.gov.pl

Ewaluacja w szkole to systematyczne gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących procesów jakie zachodzą w placówce, a na które składają się dokumenty, działania i osoby. Ewaluacja wewnętrzna w  szkole (placówce) jest elementem codziennej praktyki szkolnej i dostarcza informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie do swojej pracy oraz działalności całej placówki. Prowadzenie ewaluacji w szkole jest uzasadnione właśnie możliwością wykorzystania jej wyników przez konkretne osoby – dyrektora szkoły, nauczycieli, a w wielu wypadkach prawdopodobnie również uczniów, rodziców, przedstawicieli organu prowadzącego czy nawet lokalnych partnerów, a czasem i mediów.

Na ten proces składają się :

-zbieranie danych
-analiza zebranych informacji
-wyciąganie wniosków
-formułowanie rekomendacji .

W skład projektu ewaluacji wchodzi określenie: przedmiotu badania ewaluacyjnego oraz głównych problemów (obszarów, zagadnień) badawczych, pytań kluczowych (badawczych), kryteriów ewaluacji, metod badawczych, harmonogramu ewaluacji, formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników.


Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej nr 40 w Katowicach

Rok szkolny 2017/2018

I półrocze 

Wymaganie  5 :  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Przedmiot ewaluacji:

Przedmiotem badania ewaluacyjnego będzie kwestia respektowania norm społecznych w szkole, w szczególności znajomość i przestrzeganie przez uczniów tych norm społecznych, które wiążą się z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

Cele ewaluacji

 • Pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów i nauczycieli oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły,
 • Opracowanie planu działań mających na celu zwiększenie wśród uczniów i nauczycieli respektowania norm społecznych i zmniejszania / wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

Pytania kluczowe

- Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

- Jaka jest skala poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów?

- Jakich zachowań dotyczy identyfikowane zagrożenie?

- Z jakich źródeł pochodzi zagrożenie?

- Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?

- W jaki sposób przekazywana jest uczniom wiedza dotycząca pożądanych zachowań?

- Czy w szkole diagnozowane są zachowania mogące stanowić zagrożenie dla uczniów?

- W jaki sposób diagnozowane są potencjalnie zagrażające zachowania uczniów?

- Czy podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

 

II półrocze

Wymaganie  3 :  Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej

Przedmiot ewaluacji

1. Sprawdzenie, czy nauczyciele znają treść oraz cele wynikające z obowiązującej ich podstawy programowej.

2. Zbadanie, czy uczniowie nabywają wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Sprawdzenie, czy i w jakim stopniu diagnozuje się w szkole i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

Cele ewaluacji

Pozyskanie informacji na temat poziomu nabywania wiadomości i umiejętności przez uczniów oraz w jakim stopniu oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej. Wnioski z analizy posłużą poprawie jakości pracy szkoły.

Pytania kluczowe

 

1. W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów?

2. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów? Czy ta analiza uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów?

3. Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej?

4. W jaki sposób są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć?

5. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

6. W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć?Przebieg ewaluacji w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach.

 Ewaluacja w roku szkolnym 2016/2017.

I półrocze

Wymaganie 1:  Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

Co mieści się w wymaganiu?

 • Określanie wartości i celów oraz sposobów ich osiągnięcia.
 • Budowanie świadomości tego, z czego wynika koncepcja i jak jest realizowana, wśród wszystkich podmiotów życia szkolnego.
 • Podejmowanie refleksji nad koncepcją w perspektywie całości działań, prowadzonych w szkole jak i działań indywidualnych.
 • Przejawianie się kluczowych dla koncepcji idei w działaniach podejmowanych w szkole.
 • Dyskusja nad aktualnością koncepcji pracy szkoły, uwzględniająca głos uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Akceptacja istniejącej koncepcji, wyrażona w aktywnym udziale w różnorodnych działaniach.

II półrocze

Wymaganie 4:  Uczniowie są aktywni.

Co mieści się w wymaganiu?

 • Aktywność:
  • nakierowana na proces uczenia się uczniów, różnorodny kontekst (osobisty, grupowy, wspólnotowy, szkolny, środowiskowy, lokalny, globalny).
  • która mocno wiąże się z koncepcją pracy szkoły i która pozwala przejmować uczniom odpowiedzialność za własne działania i rozwój.
 • Wpływ uczniów na organizację procesu uczenia się.
 • Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości, wspierającej tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego.
 • Nasilenie kontaktów szkoły z otoczeniem – poprawa jakości życia w środowisku lokalnym.
 • Transmisja wzorów zachowań do środowiska rodzinnego.
 • Odpowiedź na wyzwania kulturowe współczesności – aktywność jako źródło sensu.
 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych.
 • Współpraca uczniów w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.

 


 

 

Ewaluacja w roku szkolnym 2015/2016.

I półrocze

Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji .

Co mieści się w wymaganiu?
 • Rozpoznanie potrzeb każdego z uczniów z osobna i ustalenie w dialogu z nim i/lub jego opiekunami celów rozwojowych w krótszej i dłuższej perspektywie.
 • Uwzględnienie w pracy nauczyciela i wychowawcy zróżnicowanych potrzeb rozwojowych uczniów, w tym także ustalanie aktualnej hierarchii tych potrzeb u wychowanka (np. okresowego priorytetu potrzeb emocjonalnych).
 • Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się / nauczania, zadań itp. w taki sposób, aby każdy z uczniów mógł dokonywać postępów na miarę swoich możliwości.
 • Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i kultywowania pasji.
 • Tworzenie warunków do wyrównywania braków i zaległości; pomoc w specyficznych trudnościach w nauce.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
 • Troska o ucznia i pośrednio o jego rodzinę w sytuacji, gdy środowisko domowe dziecka nie zapewnia mu dostatecznego wsparcia emocjonalnego i intelektualnego.
 • Uwzględnienie opinii rodziców i uczniów na temat sposobu i zakresu udzielania wsparcia uczniom.

 II półrocze

Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Co mieści się w wymaganiu?
 • Współpraca nauczycieli w organizacji procesów edukacyjnych, wspólne ustalenia dotyczące ich planowania i realizacji.
 • Uczenie się od siebie - rozwiązywanie problemów, doskonalenie metod, wzajemnie wsparcie, analizowanie swojej pracy.
 • Postrzeganie uczenia się i nauczania jako procesów interdyscyplinarnych.
 • Współpraca nauczycieli jako widoczny wzorzec współpracy dla uczniów, zarówno w perspektywie uczenia się współpracy, jak i uczenia się przez całe życie.
 • Uczenie się jako proces, który następuje podczas wymiany doświadczeń w grupie.


 

W roku szkolnym 2014/2015 ewaluowaliśmy :

Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.


 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z rozporządzniem Ministra Edukacji nastąpiła zmiana w ewaluacji. W miejsce 17 wymagań wprowadzono 12, pomijając przy tym obszary:

Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni.

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne.

Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji.

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

W związku z tym zaplanowano ewaluację wymagania 2 i 8.

W roku szkolnym 2012/2013 ewaluowaliśmy :

Dział III. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami szkoły.

Dział IV. Zarządzanie szkołą lub placówką.

Wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.

Dział I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Wymaganie 1.2: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Wymaganie 1.3: Uczniowie są aktywni.

Ponadto w szkole przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna przez 2-osobowy zespół wizytatorów ds. ewaluacji upoważniony przez śląskiego Kuratora Oświaty. Badano dwa obszary:

Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

W roku szkolnym 2011/2012 ewaluowaliśmy :

Dział 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Wymaganie 1.1. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne.

Dział IV. Zarządzanie szkołą lub placówką.

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

W roku szkolnym 2010/2011 ewaluowaliśmy :

Dział 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Wymaganie 1.1. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Dział 2. Procesy zachodzące w szkole służące jej rozwojowi.

Wymaganie 2.1. Koncepcja pracy szkoły.

Wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwiająca realizację podstawy programowej.

Wymaganie 2.3. Zorganizowany charakter procesów edukacyjnych.

Wymaganie 2.4. Procesy edukacyjne efektem współdziałania nauczycieli.

Wymaganie 2.5. Kształtowanie postaw uczących się.

Wymaganie 2.6. Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 Dział 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 Wymaganie 3.1. Wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wymaganie 3.2. Losy absolwentów.

Wymaganie 3.3. Promowanie wartości edukacji.

Dział 4.  Zarządzanie szkołą.

Wymaganie 4.3. Baza i wyposażenie szkoły.

Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.47 - 22 zapytań MySQL 2,245,558 unikalne wizyty