BIP
Monitoring
Ważne informacje

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Kaczorowski
iod.mkaczorowski@cuw.katowice.pl
tel. 32 606 13 23


Menu główne

Strona główna

Informacje o szkole

Grono Pedagogiczne

Pracownicy obsługi

Historia

Jerzy Kukuczka

Hymn Szkoły

Informacje ogólne

Życie szkoły

Dziennik elektroniczny

Szkoła Podstawowa 40 w Katowicach

Wydarzenia

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Galeria

Archiwum wydarzeń

Biblioteka


Świetlica


Pedagog Szkolny


Pielęgniarka szkolna


Doradca zawodowy


Stołówka Szkolna


Osiągnięcia uczniów
2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

Projekty ogólnopolskie

Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji

Młodzi w akcji

Ogólnopolski projekt edukacyjny IPN

Lepsza Szkoła

Certyfikatydoradca zawodowy

    Link Wybór zawodu
    Link Przewodnik po zawodach

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 

Działania

Termin realizacji

-Promocja działań szkolnego doradcy zawodowego. 

-Spotkanie informacyjne z dyrekcją, rada pedagogiczną i uczniami. 

-Stworzenie miejsca informacji zawodowej na terenie szkoły i stała jego aktualizacja (gazetki tematyczne). 

-Wyposażenie gabinetu szkolnego doradcy zawodowego w niezbędne materiały i pomoce (programy edukacyjne, literatura, przybory papiernicze, komputer,  drukarka).

 

 

wrzesień

- Diagnoza oczekiwań uczniów.

-Analiza ankiet, opracowanie wniosków- ankieta opracowanie własne.

-Stworzenie indywidualnych teczek uczniów z informacjami dotyczącymi budowania ścieżki kariery zawodowej (portfolio) – zajęcia grupowe lub indywidualne.

 

październik

- Przeprowadzenie zajęć mających na celu rozpoznanie: uzdolnień, temperamentu, zdolności i cech  osobowych ucznia – analiza wyników (zajęcia indywidualne lub grupowe).

-Testy (ankiety):

*„Czy znasz siebie”?;

* „Moje mocne strony”;

* „Ocena poziomu własnych uzdolnień, szybkości przyswajania i utrwalania wiedzy”;

* „Klasyfikacja przedmiotów”;

* „Ocena postawy własnej wobec pracy w domu i szkole”;

* „Klasyfikacja moich umiejętności”;

* „Klasyfikacja czynności, które lubię wykonywać” ;

* „Mój stan zdrowia”;

* „Określenie cech temperamentu”;

* „Karta zainteresowań i skłonności”;

* „ Klasyfikacja skłonności zawodowych”;

* „Test oceny zdolności komunikacyjnych i organizacyjnych”;

* „Określenie typu emocjonalnego”.

 

Na bieżąco/ cały rok

Klasyfikacja zawodów  – prezentacja multimedialna  – zajęcia grupowe.

 

Na bieżąco/cały rok

Prezentacja multimedialna dot. typów szkół – zajęcia grupowe.

 

Na bieżąco/cały rok

Projekcja serii filmów instruktażowych:

1) „ Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;

 2) „ Rozmowa kwalifikacyjna”;

 3) „Planowanie ścieżki kariery zawodowej”;

 4) „Zawód przyszłości – gdzie szukać jak zdobyć”;

 5) „Techniki radzenia sobie ze stresem”.

 

Na bieżąco/cały rok

Warsztaty za zakresu sprawdzenia umiejętności pracy w grupie ( dwa ćwiczenia:)  Omówienie i analiza wniosków.

 

Na bieżąco/cały rok

Gromadzenie materiałów dotyczących informacji zawodowej (prasa,  informatory).

 

Na bieżąco/cały rok

Spotkanie z przedstawicielami poszczególnych zawodów/opcjonalnie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Na bieżąco/cały rok

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

 

 

Na bieżąco/cały rok

Inne. Wizyty studyjne w firmach, przedsiębiorstwach lub szkołach ponadgimnazjalnych

 

 

Na bieżąco/cały rok

 

 

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W KATOWICACH

im. Jerzego Kukuczki

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać odpowiednią dla siebie szkołę ponadgimnazjalną. Przed nimi staje konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym. Do decyzji tej należy ucznia przygotować.

 

Celem oddziaływań edukacyjnych nie może być udzielanie uczniowi jednoznacznej, jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Podczas zajęć Doradztwo Zawodowego uczeń powinien uzyskać wiedzę o poszczególnych zawodach, o możliwych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach. Zwiększy to szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji.

 

CZYM JEST WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA?

 

WSD to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy. (opr. A. Łukaszewicz)

 

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

 - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. POZ.1591);

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno- zawodowymi;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r.w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ) dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225);

 - Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych;

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach, szkołach i placówkach.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana blisko ucznia, zwiększającej trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów. Program omawia zagadnienia związane z samopoznaniem (zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, obraz własnej osoby), etapy podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje dotyczące poznawania zawodów, wymogi współczesnego rynku pracy i charakterystykę systemu edukacji. Oferowane zajęcia pomogą zwiększyć szanse zawodowe młodzieży oraz zmobilizować ją do odpowiedzialności za własną drogę zawodową. Realizacja programu powinna przebiegać z wykorzystaniem metod i form pracy aktywizujących ucznia.

CELE GŁÓWNE

 

1)Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

  1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno - zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod katem predyspozycji do wykonywania różnych zawodów.

       3. Rozwijanie umiejętności samooceny.

       4. Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami konkretnego zawodu.

       5. Wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu.

       6. Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji.

    7. Wzmacnianie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości.

     8. Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

      9. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa, wskazanie dróg dalszego kształcenia, przedstawienie warunków przyjęć do konkretnej szkoły.

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

Temat

Treści

Spodziewane efekty

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

I. Rozpoznawanie własnych możliwości zawodowych.

 

 

1. Określenie własnych zainteresowań (naukowych, artystycznych, technicznych, urzędniczych, społecznych).

2. Uświadomienie własnych uzdolnień.

3. Uznawane wartości a konkretne oczekiwania wobec zawodu.

4. Typy osobowości i zbieżne z nimi środowiska pracy.

5. Stan fizyczny i zdrowotny a wybór zawodu.

 6. Aspiracje i ambicje zawodowe.

 

 

Uczeń:

- potrafi określić swoje zainteresowania

- potrafi rozwijać swoje zainteresowania

 - potrafi uświadomić sobie własne uzdolnienia - zna swój system wartości

- poznaje własną osobowość

- potrafi ocenić swój stan fizyczny i zdrowotny - zna swoje upodobania, mocne i słabe strony oraz własne predyspozycje do wykonywania zawodów

 

Szkolny Doradca Zawodowy;

 Wychowawcy/ pedagog/ psycholog szkolny

 

II. Świat zawodów.

1. Podział zawodów ze względu na dominujące czynności; zawody związane z rzeczami, zawody związane z ludźmi, zawody związane z danymi.

2. Poznajemy zawody - opisy zawodów i ich wymagania

Uczeń:

- zna podstawowe podziały zawodów

- zna warunki i środowisko pracy konkretnych zawodów - zna wymagania psychofizyczne w konkretnych zawodach - zna przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania konkretnego zawodu

- zna instytucje kształcące

- potrafi określić szanse zatrudnienia w konkretnym zawodzie.

 

 

 

III. Dalsze kształcenie i doskonalenie.

1.Struktura kształcenia  

ponadgimnazjalnego.

2. Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

 

 

Uczeń:

- zna rodzaje i typy szkół przygotowujące do wybranego zawodu - kryteria przyjęć oraz warunki naboru i kształcenia

- przebieg kształcenia i czas trwania nauki

 - możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych

- możliwości przekwalifikowania.

 

 

IV. Źródła informacji zawodowej.

1. Rodzina.

2. Szkoła.

 3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

4. Środki masowego przekazu.

 5. Centra Informacji i Planowania Kariery.

Uczeń:

- wie, gdzie szukać pomocy w planowaniu własnej ścieżki kariery

- zna adresy lokalnych instytucji.

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZASZKOLNYMI WSPOMAGAJĄCYMI ORIENTACJĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ 

 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach;

2. Szkołą dla dorosłych OHP;

 3. Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy;

 4. Izba Rzemieślnicza;

 6. Młodzieżowe Biuro Karier w Katowicach;

 7. Wydział Edukacji Urzędu Miasta i szkoły ponadgimnazjalne -  Targi Edukacyjne.

 

 

 WSPÓŁPRACA Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ 

 

1. Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

 2. Określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;

3. Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 

 

 

 

 

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
 
 
Rejestracja
Zapomniane hasło
Š
Dla Ucznia i Rodzica

Godziny dzwonków

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018

Dodatkowe zajęcia 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania i konsultacje 2018/2019

Ważne terminy [.pdf]

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór na rok szkoły 2019/2020

Nabór do klasy sportowej na rok szkoły 2019/2020

Ważne informacje dla rodziców

Projekty edukacyjne 2018/2019

Losy Absolwentów

Reforma edukacji

Prawo szkolne

Ewaluacja wewnętrznaKontakt

Portale edukacyjne

Sport

Ekologia i chemia

Zasady żywienia w szkole

Informacje dla ucznia i rodzica

Wygenerowano w sekund: 0.05 - 25 zapytań MySQL 2,245,557 unikalne wizyty