Ważne terminy

1.Zebrania z rodzicami:


9-09-2020

27-01-2021

2-06-2021

 

2.Konsultacje z rodzicami.

     

21-10-2020

18-11-2020 

24-03-2021


3. Terminy zebrań klasyfikacyjnych i –plenarnych Rady Pedagogicznej:


27-01-2021 – zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające wyniki klasyfikacji w I półroczu

21-06-2021 - zebranie klasyfikacyjne zatwierdzające roczne wyniki klasyfikacji

 

 

 

4. Inne ważne terminy:


- do 13.01.2021r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach półrocznych

- do 11.06.2021r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

- do 30.03.2021r. powiadomienie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych zachowania

 

 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2019 poz. 1093), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  są :


4 -5.01.2021; 4.06.2021

 

Jednocześnie Dyrektor Szkoły informuje Rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów , że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia w świetlicy wg. przyjętego harmonogramu i po wcześniejszym poinformowaniu szkoły o uczęszczaniu dziecka w tych dniach na zajęcia świetlicowe

 

Wygenerowano w sekund: 0.03
481,665 unikalne wizyty