• WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40

    IM. J. KUKUCZKI W KATOWICACH

     

    1. Założenia WSDZ

     

    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy.

    Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać gimnazjum, ma plany na przyszłość.

     

    Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

    -  Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat.

    -  Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.

     - Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne).

    - Szkoła obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów.

    - Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.

     

    2. Podstawy prawne

     

    Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416)

    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

     

    3. Cele WSDZ

     

    Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do dokonania świadomego i trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej a w przyszłości wyboru zawodu.

     

    Cele szczegółowe:

    Uczeń:

    a) zna swój potencjał edukacyjny, psychologiczny (predyspozycje, mocne strony i ograniczenia, zainteresowania, uzdolnienia)

    b) posiada informacje na temat różnych grup zawodowych (charakterystyka wykonywanej pracy, wymagania do wykonywania konkretnego zawodu, przeciwwskazania zdrowotne)

    c) rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, wie jak się uczyć

    d) rozwija umiejętności pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, właściwe relacje społeczne)

    e) prezentuje postawę szacunku do pracy

    f) zna czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu

    g) rozwija umiejętność podejmowania decyzji

    h) jest otwarty i przygotowany na wyzwania współczesnego świata (gotowość do zmian)

     

    Nauczyciele:

    a) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów

    b) wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu określać jego ścieżkę edukacyjną i zawodową

    c) umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów

    d) realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z zaleceniami

    e) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów

    f) włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie doradztwa zawodowego w szkole

     

    Rodzice:

    a) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli ‘doradców’

    b) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu

    c) znają ofertę szkół gimnazjalnych i zasady oraz terminarz rekrutacji (dotyczy rodziców uczniów klas szóstych)

    d) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody i zakłady pracy)

    e) wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych

     

    4. Realizatorzy i uczestnicy:

     

    WSDZ realizowany będzie przez społeczność szkolną: dyrekcję szkoły, nauczycieli i wychowawców, specjalistów, uczniów klas 1 – 3 i rodziców uczniów. Szkoła będzie w tym zakresie współpracowała z instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę (m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, zakładami pracy).

    Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy indywidualnej i grupowej z uczniami przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w której poszczególne grupy podejmują określone działania.

    Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

    Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

    Pedagog szkolny diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, kieruje uczniów do specjalistycznych placówek, bada losy absolwentów.

    Wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do pedagoga na konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów.

    Nauczyciele realizują podstawę programowa odnosząc się do doradztwa zawodowego.

    Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych. Prowadzą naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji z pomocą technologii informacyjnych.

    społeczne. Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.

     

    Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku obcym. Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie). Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu.

    Nauczyciele bibliotekarze realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery , prenumerują w ramach możliwości finansowych czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o zawodach.

    Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

     

    5. Formy i metody pracy doradczej:

     

    Formy adresowane do uczniów:

    •Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet

    •Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

    • Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej

    •Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu

    • Koła zainteresowań

    • Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodoznawcze

    • Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów

    • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

    • Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy

    • Działanie Szkolnego Koła Wolontariatu,

    Formy adresowane do rodziców uczniów:

    • Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie szkoły

    • Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów

    • Udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na terenie szkoły na rzecz uczniów )

    Formy adresowane do nauczycieli:

    • Udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego

    • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą

    • Śledzenie losów absolwentów

    Formy adresowane do środowiska lokalnego:

    • Spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i zakładów pracy

    • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

    Metody pracy doradczej:

    • Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)- wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu

    • Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty

    • Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne

    • Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne

    • Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty

    6. Treści i czas realizacji programu

    Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, zastępstwach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poza szkołą poprzez udział uczniów w wyjściach i wycieczkach, w spotkaniach i imprezach edukacyjnych związanych z wyborem gimnazjum i poznawaniem zawodów.

    7. Przewidywane rezultaty (efekty) i korzyści z realizacji WSDZ:

    Dla uczniów i rodziców:

    • Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

    • Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

    • Kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów.

    • Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i pracy.

    • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.

    • Przygotowania uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

    Dla szkoły:

    • Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

    • Zwiększenie konkurencyjności szkoły.

    • Realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

    Dla środowiska lokalnego:

    •  Promocja lokalnych instytucji i zakładów pracy.

    8. Ocena i ewaluacja

    Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola powinna być dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub wytyczenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji. Ewaluacja pozwala także zaobserwować dynamikę procesu i rodzące się nowe potrzeby czy niezaplanowane rezultaty. Dzięki ewaluacji można dokonywać aktualizacji działań doradczych, odkrywać aktualne potrzeby  i oczekiwania - co pozwala na długoterminowe planowanie działań.

    9. Roczny plan pracy.

    OBSZAR I „KIM JESTEM”

     

    Zadania

     

    Realizator/

    osoba odpowiedzialna

     

    Termin

    Zajęcia z uczniami na temat ‘Zainteresowania’

     

     

    Wychowawcy klas 

    I półrocze

     

    Zajęcia z uczniami na temat ‘Umiejętności’

     

    Wychowawcy klas 

    I półrocze

     

    Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień i potrzeb ucznia – obserwacja

     

    Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog , wychowawcy świetlicy

    Cały rok szkolny

     

    Organizowanie konkursów i festiwali umożliwiających prezentację mocnych stron i umiejętności np. Mam Talent

    Nauczyciele

     

    Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

     

    Przygotowanie reprezentantów do konkursów zewnętrznych

     

     

     

    Nauczyciele 

    Zgodnie z harmonogramem konkursów 

    Organizowanie wystaw prac konkursowych uczniów

     

    Nauczyciele 

    Cały rok szkolny

     

    Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

     

     

     

                      Nauczyciele 

    Zgodnie z planem zajęć 

    Zajęcia z uczniami na temat technik uczenia się, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne

     

     

    Wychowawcy klas, pedagog  

    Według potrzeb 

    Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu, zachęcanie uczniów do aktywności

     

     

     

    Wyznaczeni nauczyciele 

    Cały rok szkolny 

     

    OBSZAR II „KIM BĘDĘ”

     

    Zadania

     

    Realizator/

    osoba odpowiedzialna

     

    Termin

    Zajęcia z uczniami na temat ‘Praca’

     

     

     

    Wychowawcy klas

    I półrocze

     

    Zajęcia z uczniami na temat ‘Zawody’

     

    Wychowawcy klas

    I półrocze

     

    Zajęcia z uczniami na temat ‘Kim chcę zostać w przyszłości’

     

    Wychowawcy klas

    I półrocze

     

    Poznawanie zawodów podczas wyjść i wycieczek klasowych (np. do zakładów pracy)

     

     

    Wychowawcy klas

    Cały rok szkolny

     

    Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

     

     

    Nauczyciele, rodzice uczniów, wychowawcy świetlicy, bibliotekarz

    Cały rok szkolny

     

    Badanie losów absolwentów

     

     

     

     

     

     

    Pedagog

    I półrocze

     

    Spotkania z absolwentami.

    Nauczyciele

     

    Zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

    Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły

     

     

     

    Nauczyciele

    Cały rok szkolny

    Prowadzenie lekcji z elementami zawodoznawczymi

     

     

     

    Nauczyciele

    Cały rok szkolny

     

    PROGRAM DORADZTWA ZADOWDOWEGO KLASY 1 – 3

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40

    IM. JERZEGO KUKUCZKI

    KATOWICE

     I. Podstawy prawne

     

    Prowadzenie działań związanych z doradztwem zawodowym w przedszkolach, szkołach i placówkach reguluje m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w której zapisano, że system oświaty zapewnia przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wymieniając zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako jedne z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Szczegółowe regulacje wprowadzają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in. w sprawie doradztwa zawodowego, w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

     II.                 Założenia ogólne

     

    Realizacja jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczestników oraz specyfikę szkoły, systemowej koncepcji preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego, rozumianych jako:

    • preorientacja zawodowa: ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy;

    • orientacja zawodowa: ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy; 

     III. Cele preorientacji i orientacji zawodowej.

     

    Celem preorientacji i orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

    Orientacja zawodowa powinna być ukierunkowana na kształtowanie:

    a. proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji ze zwróceniem uwagi na zasady etyki pracy jako fundamentu aktywności zawodowej;

     b. sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.

     IV. Treści programowe – obszary celów szczegółowych

     

    1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

     

    2.  Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

    3.  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

     4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

     V. Warunki i sposoby realizacji.

     

    1. Podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej (w ramach realizacji podstawy programowej);

    2. Podczas:

    • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

    • wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

    1. Podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. Dzień Talentów, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki zawodoznawcze do przedsiębiorstw, instytucji publicznych). 
    2. Jedną z możliwości realizacji działań jest wolontariat. Pozwala on na sprawdzenie przez uczniów stopnia dopasowania własnych predyspozycji i preferencji do środowiska pracy związanego z konkretnym zawodem. Ponadto kształtuje postawę pracy polegającą na samodzielnym i odpowiedzialnym planowaniu zadań i ich konsekwentnej realizacji. Ważnym elementem wolontariatu jest również kształtowanie kompetencji obywatelskich i orientacji prospołecznej. 
    3. Uczeń realizujący program na wszystkich etapach swojej edukacji:  

    • posiada wiedzę na temat posiadanych zasobów i możliwości ich wykorzystania na rynku pracy; 

    • dokonuje przemyślanych wyborów edukacyjnych i zawodowych – uzasadnia je i przewiduje możliwe konsekwencje;  

    • adaptuje się do rynku pracy poprzez stosowanie aktywnych strategii poszukiwania, utrzymywania i zmiany pracy;  

    • rozumie konieczność kształcenia ustawicznego i uczestniczy w nim; 

    • kształtuje swoją karierę, zachowując równowagę życiową i społeczną. 

     

     VI. Cele szczegółowe programu

     W obszarach:

    1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

     

    1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

    1.2 prezentuje swoje zainteresowania na forum;  

    1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi; 

    1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;  

    1.5   podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 

     

    2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:  

                           

     2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 

    2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;  

    2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych przykładach);  

    2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje; 

    2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

    2.6   posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

     

    3.RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

     

    3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

    3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

    3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

     

    4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

     

    4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

    4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe czynności/zadania niezbędne do realizacji celu;

    4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

     

    Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu są spójne z celami kształcenia ogólnego, uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego oraz zadania szkoły i cele edukacji wczesnoszkolnej. 

  • Kontakty

  • Logowanie