• Stołówka szkolna:

    Obsługa gastronomiczna w formie cateringu.

    W roku szkolnym 2022/2023 obiady przygotowuje SP 33 w Katowicach, gdzie załatwia się wszystkie formalności.

     

    Obiady dla uczniów klas od PN do PT w godzinach 12.30-14.00


    Nr konta:
    Konto Bankowe do opłat za obiady:

                                       Bank: PKO Bank Polski S.A.

                            Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

    w tytule przelewu podać:

    imię i nazwisko dziecka , nr szkoły, miesiąc

     

     

    Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33  w Katowicach nr 4/2022/2023 z dnia 23.02.2023r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w tym wysokości opłat za posiłki:  

    - opłata za korzystanie z posiłku przez uczniów szkoły wynosi 3,32 zł 

    - opłaty wnosi się za cały miesiąc z góry do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzając miesiąc, w którym będzie sie korzystało z obiadów 

    - za niewykorzystny posiłek uczniom , których absencja wynosi minimum 3 kolejne dni robocze, przysługują zwroty w formie przelewu na konto wpłacajacego 

    Więcej informacji ( w tym wysokości opłat za obiady w konkretnych miesiącach )  na : https://sp33.katowice.pl/stolowka

     

     

    Zarządzenie nr 6/2022/2023

    Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach

    z dnia 24 luty 2023r.

    w sprawie  

    warunków korzystania ze stołówki szkolnej,
    w tym wysokości opłat za posiłki w roku 2023 

    Na podstawie  art. 106 ust. 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, z 2023 r. poz. 185.)  

    zarządza się, co następuje:

    § 1.

    Ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 40 mogą korzystać: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach , którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi MOPS oraz inni uczniowie .

    § 2.

    Osoby wymienione w § 1 korzystają z posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  na zasadzie cateringu i stosują się do wysokości opłat za posiłki, które ustala Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach.

    § 3.

    Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach  z dnia 23 lutego 2023 r. koszt obiadu dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmującą pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 8,22  , koszt obiadu dla dzieci nie korzystających z dofinansowania wynosi 3,32 zł.

    § 4.

    Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki za cały miesiąc z góry do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało posiłki. Brak wpłaty w w/w terminie będzie traktowany jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków.

    § 5.

    Opłaty za posiłki uiszcza się: przelewem na rachunek bankowy  odbiorcy:

    Nr: 14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

    wpisując w tytule wpłaty:

    Obiady/ imię i nazwisko/klasa/nazwa szkoły /miesiąc/

    § 6.

    Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów zwrotowi po uprzednim poinformowaniu SP 33 Katowice  o nieobecności .

    § 7.

    Pozostałe szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki SP 33 w Katowicach .

    § 8.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

     

    Dyrektor szkoły

    Magdalena Dołęgowska

  • Kontakty

  • Logowanie