• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

     

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

    1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Słowiańska 1 tel. : 32 2599 856, mail: sekretariat@sp40katowice.pl
    reprezentowana przez dyrektora Panią Magdalenę Dołęgowską

    2) Inspektorem ochrony danych jest Pani Pani Agata Gabłońska
    iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. 32 606 13 23.

    3) Podstawą przetwarzania danych osobowych ucznia w postaci: imię, nazwisko, klasa jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);

    4) Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w formie elektronicznej w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

    5) Odbiorcą tych danych osobowych będą pracownicy pedagogiczni szkoły, pracownicy Microsoft Corporation One Microsoft Way (właściciel platformy) oraz firmy związane z dostawą usługi Microsoft Teams;

    6) W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Team dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

    7) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi Microsoft Team. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;

    8) Rodzice i prawni opiekunowie uczniów mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    9) Rodzice i prawni opiekunowie uczniów mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  • Kontakty

  • Logowanie