• Historia Szkoły rozpoczyna się w połowie lat 80 - tych XX wieku. Pomiedzy ulicami Karpacką i Kurpiowską w Katowicach - Bogucicach znajdował sie pusty plac, który postanowiono zagospodarować. Wówczas Osiedle im. Jerzego Kukuczki było dopiero w budowie , do powstających bloków wprowadzały się kolejne rodziny. W związku z tym pojawił się pomysł utworzenia nowej szkoły, jako , że sąsiednia Szkoła Podstawowa nr 13 była zbyt mała, by pomieścić mieszkające w okolicy dzieci. Na wniosek Rady Osiedla im. Jerzego Kukuczki oraz katowickich władz oświatowych i miejskich rozpoczęła się budowa Szkoły Podstawowej nr 40. Na wspomniany juz plac weszli pracownicy przedsiębiorstwa "FABUD" i rozpoczęli prace budowlane. Pomimo problemów finansowych z jakimi borykały się władze miasta oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, budowa szkoły postępowała. Działo się to dzięki staraniom wielu osób zrzeszonych w społecznym Komitecie Budowy Szkoły. Wiosną 1991r. widoczne były juz pierwsze efekty prac. Wtedy pod nadzorem Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej została zakończona budowa sześciu spośród dziesięciu segmentów szkolnych. Z uwagi na ówczesne trudności finansowe oświaty nie było możliwe kontynuowanie prac w zakresie całej zaplanowanej inwestycji. Stąd też montaż pozostałych czterech segmentów został przesunięty w czasie. Jednocześnie Kuratorium Oświaty podjęło decyzje o rozpoczęciu prac w trzech segmentach tak, aby uczniowie mogli rozpocząć w nich naukę juz z dniem 1 września 1991r. W ten własnie sposób narodziła się idea etapowego oddawania do uzytku nowej szkoły. We wspomnianych trzech oddanych do użytku segmentach przygotowano sale lekcyjne nauczania początkowego, tymczasowe pomieszczenie administracji szkolnej oraz gabinet lekarski. Pierwsi uczniowie, którzy rozpoczęli naukę byli uczniami klas I - III Szkoły Podstawowej nr 40.

    Dwadzieścia jeden lat temu, w dniu 2 września 1991r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1991/1992 oraz uroczyste otwarcie nowej szkoły. Wydarzenie to miało miejsce na dziedzińcu przed wejściem do szkoły od strony ul. Kurpiowskiej. Pani Dyrektor mgr Jolanta Kurzeja - Jopek, otrzymała wówczas symboliczny klucz do szkoły z rąk przedstawiciela władz miasta, Pana Michała Sablika, a proboszcz miejscowej parafii, ks. Józej Oleś, poświęcił szkołę. Miesiąc później uczniowie mogli już korzystać z dwóch świetlic, a od listopada 1991r. - także z biblioteki i czytelni. W tym czasie w szkole urządzono również gabinet lekarski, w którym rozpoczęła pracę higienistka szkolna. Najpóźniej, bo dopiero w lutym 1992r została oddana do użytku kuchnia z zapleczem oraz dwie stołówki. Był to pierwszy pionierski rok działalności szkoły. Uczyło się w niej wówczas 447 uczniów w siedmiu klasach pierwszych, sześciu klasach drugich i pięciu klasach trzecich. Do szkoły wchodziło się od strony Kurpiowskiej. Obecnie jest to wejście do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

    Kolejny rok szkolny 1992/1993 też nie był łatwy. Oddano wówczas do użytku budynek dydaktyczny klas starszych i przewiązkę łączącą go z budynkiem naucznia poczatkowego. We wspomnianym budynku znalazły się pracownie przedmiotowe dla klas IV - VIII z zapleczami, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, bunkier przeciwatomowy, patio oraz pomieszczenia administarcji. Naukę rozpoczęli uczniowie klas IV - VII. Powiększyło się Grono Nauczycielskie.

    Rok 1993/1994 był rokiem bez efektów inwestycyjnych, za to szkoła stała się juz ośmioklasową szkołą podstawową. W budynku szkoły powstała wówczas biblioteka szkolno - publiczna, która funkcjonowała do 2009r. Była to w Katowicach jedyna tego typu biblioteka, z której mogli korzystać nie tylko uczniowie i pracownicy szkoły, ale również mieszkańcy osiedla. W tym roku pożegnaliśmy pierwszych 92 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 40 w Katowicach.

    W kolejnym roku szkolnym 1994/1995 została oddana do użytku część segmentu sportowego, a w nim sala gimnastyczna zwana obecnie "salą lustrzaną", sala do gier, gabinet gimnastyki korekcyjnej i siłownia. W tym rokmu szkolnym mury "czterdziestki" opuściło 104 absolwentów klas ósmych.

    Następny rok 1995/1996 przyniósł kolejne zmiany. Zakończono budowę auli i zaplecza hali sportowej. Uroczystości szkolne mogły juz odbywać się w pięknej, obszernej auli. Szkołę opuściło 104 absolwentów.

    W roku szkolnym 1996/1997 oddano już do użytku ostatnie pomieszczenia, czyli ogromną halę sportową wraz z magazynem na sprzęt. Budowa szkoły właściwie została zakończona. Pozostała do zagospodarowania tylko infrastruktura terenowa, obejmująca szkolne zaplecze sportowo - rekreacyjne, co nastąpiło w kolejnych latach.

    Dnia 28 maja 1997r. szkoła obchodziła uroczyście swoje 5 - lecie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Szczepana w Katowicach. Natępnie cała społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie wzięli udział w przygotowanej przez uczniów i nauczycieli akademii.

    Życie szkoły toczyło się nadal. Trwały przygotowania do nadania jej imienia. Przeprowadzono ankietę w celu wyłonienia kandydata na przyszłego Patrona. Został nim Jerzy Kukuczka. Wybitny Himalaista pochodzący z Bogucic, drugi na świecie zdobywca wszystkich ośmiotysięczniów. Przez okres dwóch lat Rada Pedagogiczna razem ze społecznością szkolną przygotowyawła się do tego wydarzenia. W tym czasie zrealizowano szereg przeróżnych zadań. Nawiązano kontakt z Rodziną przyszłego Patrona i zorganizoawno cykl wycieczek do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej. Odbyły się wieczornice, apele, prelekcje i projekcje filmów przybliżające sylwetkę Patrona. Opracowano tekst i melodię hymnu szkolnego oraz projekt sztandaru szkoły. Wydano tomik poezji związanej tematycznie z osobą Jerzego Kukuczki oraz gazetkę okolicznościową. Nastąpił również cykl spotkań z wybitnymi alpinistami, towarzyszami wypraw Jerzego Kukuczki.

    W dniu 24 marca 1998r. w rocznicę urodzin Jerzego Kukuczki odbyła się uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 40. Na podstawie uchwały nr XLIX/497/98 Rady Miasta Katowice z dnia 16 lutego 1998r. nadano Szkole Podstwowej nr 40 w Katowicach imię WIELKIEGO HIMALAISTY pochodzącego z Bogucic. Hasło " On zdobywał szczyty, my zdobywamy wiedzę" widniało odtąd przy tablicy pamiątkowej naszego Patrona. 23 czerwca 1999r. mury szkoły opuściło 146 absolwentów klas ósmych, a byli to uczniowie, którzy rozpoczęli edukację właśnie w tej szkole.

    W związku z reformą oświaty w 1999r. w budynku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 40 im. J. Kukuczki i Gimnazjum nr 10. W szkole uczyło się wówczas ponad 1000 uczniów zgromadzomych w 12 oddziałach klas pierwszych gimnazjum, 4 oddziałach klas szóstych i 6 oddziałach klas ósmych szkoły podstawowej. Nie było już naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej. W tym też roku uczeń klasy I k gimnazjum, Adam Musiał, został wyróżniony przez premiera Jerzego Buzka wspólnym wyjazdem do Budapesztu w celu pogłębienia wiedzy o integracji europejskiej.

    Dnia 21 czerwca 2001r. mury szkoły opuścili uczniowie ostatniego rocznika ośmioklasowej szkoły podstawowej.

    Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była 10 rocznica jej istnienia. Uroczyste obchody z udziałem wielu zaproszonych gości odbyły się w dniu 7 czerwca 2002r.

    W październiku 2003r. została utworzona strona internetowa szkoły. Jej twórcą był mgr Paweł Miksztal, który został jej administratorem.

    W czerwcu 2004r. opuścili mury szkoły ostatni uczniowie sześcioklasowej szkoły podstawowej. Po wygaśnięciu Szkoły Podstawowej nr 40 im. J. Kukuczki w budynku funkcjonowało już wyłącznie Gimnazjum nr 10. Placówka przestała używać dotychczasowego imienia, ponieważ nie zostało jej ono oficjalnie nadane.

    Z dniem 1 marca 2005r. stanowisko Dyrektora Szkoły objęła mgr Barbara Włudarczyk, która pełniła ta funkcję do 28 lutego 2006r., a od 1 marca 2006r. do 30 kwietnia 2006r. obowiązki Dyrektora Szkoły pełniła mgr Teresa Ogrodowiak.

    Z dniem 1 maja 2006r. Dyrektorem Szkoły została mgr Joanna Grabania.

    W styczniu 2009r. nastąpiło ostateczne rozłączenie biblioteki szkolnej z filią Miejskiej Biblioteki Publiczne w Katowicach. Biblioteka szkolna pozostała w dotychczasowych pomieszczeniach, a MBP zmieniła lokalizację, zajmując kilka pomieszczeń na parterze szkoły z wejściem od strony ulicy Kurpiowskiej.

    Po raz drugi szkoła rozpoczęła przygotowania do nadania jej imienia w roku szkolnym 2006/2007 od przeprowadzenia ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, mającej na celu wyłonienie patrona szkoły. Ankietowani jednomyślnie opowiedzieli się za przeniesieniem imienia Wielkiego Himalaisty na Gimnazjum nr 10. Prace związane z tym podniosłym wydarzeniem trwały ponad dwa lata. Na podstawie uchwały nr XXXIX/791/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2003r. nadano Gimnazjum nr 10 imię Jerzego Kukuczki. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w dniu 24 listopada 2009r.

    W roku 2011 Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki obchodziło swoje 20 - lecie. Obchodom towarzyszyło wiele imprez. Społeczność uczniowska przygotowywał się do tego wydarzenia prawie rok. Na wielką uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz miasta, nauczyciele uczący niegdyś w murach szkoły, pracownicy obsługi,administracji.

    • Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/703/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zostje przekształcone w Szkołę Podstawową nr 40.

    1 września 2017r. do szkoły powrócili uczniowie klas 1 edukacji wczesnoszkolnej, a Dyrektorem Szkoły została Pani Magdalena Dołęgowska.

    Historia Szkoły "pisze" się nadal.......

    Prezentacja.ppt

  • Kontakty

  • Logowanie